Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4016
Title: Evaluation of Etiological Causes of Hematuria in Children
Other Titles: Çocukluk Çağı Hematüri Olgularında Etiyolojik Nedenlerin İncelenmesi
Authors: Arı, Mehmet Emre
Ozlu, Sare Gülfem
Demircin, Gülay
Caltık Yılmaz, Aysun
Aydog, Özlem
Bülbül, Mehmet
139051
Keywords: children
hematuria
etiology
Çocukluk Çağı
Etiyoloji
Hematüri
Issue Date: 2020
Publisher: T.C. Sağlık Bakanlığı Ankara Şehir Hastanesi |
Source: ARI, M. E., ÖZLÜ, S. G., DEMİRCİN, G., YILMAZ, A. Ç., AYDOĞ, Ö., & BÜLBÜL, M. (2020). Çocukluk Çağı Hematüri Olgularında Etiyolojik Nedenlerin İncelenmesi. Türkiye Çocuk Hastalıkları Dergisi, 1-8.
Abstract: Background: Hematuria is an important and common sign of urinary system diseases in children. Careful assessment is needed for definitive diagnosis and appropriate management. In this study we aimed to investigate the demographic and clinical characteristics of patients who were admitted to our pediatric nephrology clinic with hematuria and to determine the features that will guide the diagnosis. Methods: Medical charts of 370 patients who were referred to our clinic in a period of four years with gross or microscopic hematuria were evaluated retrospectively. Demographical data, clinical and laboratory findings, imaging modalities and diagnosis of the patients were investigated. Findings: Of the patients 195 (52.7 %) were boys and 175 (47.3%) were girls and the majority of the patients were in the age group of 6-10 years. Major presenting feature was red colored urine (64.1 %). Non-glomerular causes were found to be significantly higher among patients with macroscopic hematuria (p=0.002). Acute poststreptococcal glomerulonephritis formed the majority of glomerular hematuria and urinary system infections formed the majority of non-glomerular hematuria causes respectively. Conclusions: This study suggests that a careful history, detailed physical examination and clinical evaluation may elucidate the etiology in the majority of the patients with hematuria. Advanced imaging modalities and renal biopsy are indicated only in selected cases.
Amaç: Hematüri çocuklarda üriner sistem hastalıklarının önemli bir bulgusudur. Altta yatan ciddi hastalıkların belirtisi olabileceğinden ayırıcı tanı için dikkatli bir değerlendirme ve iyi bir klinik yaklaşım gerektirmektedir. Bu çalışmada pediatrik nefroloji kliniğimize hematüri nedeni ile başvuran hastaların demografik ve klinik özelliklerinin incelenmesi ve tanıya yol gösterecek özelliklerin belirlenmesi amaçlandı. Hastalar ve Yöntem: Bu çalışma, kliniğimizde makroskopik ve/veya mikroskopik hematüri nedeniyle izlenmiş olan 370 hastanın dosyası retrospektif olarak değerlendirilerek gerçekleştirildi. Hastaların demografik verileri,l aboratuar sonuçları ve klinik bulguları, görüntüleme tetkikleri ve nihai tanıları araştırıldı. Bulgular: Hastaların 195’i (%52.7) erkek, 175 (%47.7)’si kızdı ve çoğunluğu 6-10 yaş grubunda yer almaktaydı. Hastaların 234 ‘ü (%63.2) makroskopik hematüri ile başvururken , 44’ünde (%15.3) glomerüler hematüri saptandı. Makroskopik hematüri grubunda non-glomerular nedenler anlamlı olarak yüksek bulundu. Glomerüler hematüri nedenleri arasında ülkemizde halen yaygın olarak saptanan akut poststreptokokkal glomerülonefrit (APSGN), non glomerüler nedenlerden de üriner sistem enfeksiyonu en yüksek oranda görülen hastalıkları oluşturmaktaydı. Tartışma: Bu çalışma dikkatli bir öykü, ayrıntılı fizik muayene ve klinik değerlendirme ile hematüri ile başvuran hastaların büyük çoğunluğunda etiyolojinin aydınlatılabileceğini göstermektedir. İleri görüntüleme tetkikleri ve renal biyopsi sadece seçilmiş vakalarda endikedir.
URI: http://hdl.handle.net/20.500.11851/4016
https://doi.org/10.12956/tchd.597567
ISSN: 1307-4490
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

58
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.