Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4143
Title: Kobi'lerin dijital dönüşümü
Other Titles: Digital transformation of Smes
Authors: Kasnakoğlu, Berna Tarı
Dündar, Mukaddes Merve
Keywords: Dijitalleşme
Dijital Dönüşüm
KOBİ
Digitalization
Digital Transformation
SME
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Dündar, M. (2020).Kobi'lerin dijital dönüşümü. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: The aim of this study is to investigate the digital transformation process which is witnessed by the whole world and how SMEs - operating in our country - are positioning in this transformation process. Within the scope of "Digital Transformation Movement" project which is collaboratively carried out by The Union of Chambers and Commodity Exchanges of Turkey (TOBB) and Vodafone, online survey was applied to SMEs. By randomly selecting 250 surveys (sampling) out of a data pool formed by scattered companies based on the online survey, with a 5 percent margin of error (sample) with a 95 percent confidence level, the data is statistically analyzed by using SPSS 19.0 program. In this study, which has an exploratory feature, ANOVA and hierarchical regression, factor analysis and cluster analysis are used. Based on the regression analysis, it is concluded that the budget allocated to the technology has an effect on the digital score. In addition, it is also observed that if the number of employees, i.e. firm size, increases, the effect of the budget allocated to technology on digital score increases. When the analyzes are examined in terms of the service and production sector, it is concluded that the effect of the budget allocated for technology in the service sector on the digital score increases while there is no relationship in the production sector. The study consists of five parts. After the introduction, the concept of digitalization is defined in the second section, and the history of digitalization and its trends in the world are examined. Again in this section, the importance of digitalization and its effects on companies and the commercial ecosystem are explained. In the third section, the concept of SMEs is defined and various data on the use of technology by SMEs have been examined. In the fourth part, the results of the survey conducted with 250 companies within the scope of TOBB Digital Transformation Movement are analyzed. In the last part of the study, suggestions for the digitalization of SMEs are presented by evaluating the results of the analyzes.
Çalışmanın amacı tüm dünyanın tanık olduğu dijital dönüşüm süreci ve ülkemizde faaliyet gösteren KOBİ'lerin bu dönüşüm sürecinde nasıl konumlandıklarını incelemektir. Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği (TOBB) ve Vodafone iş birliğiyle yürütülen "Dijital Dönüşüm Hareketi" projesi kapsamında KOBİ'lere çevrimiçi anket uygulanmıştır. Bu yöntem ile toplanan ve dağınık özellikteki firmaların bir araya getirilmesiyle oluşan veri havuzundan rastgele seçilen (evren) temsil yetkisine sahip yüzde 95 güven düzeyinde yüzde 5 hata payı ile 250 adet anket sonucu (örneklem), SPSS 19.0 programı ile istatistiksel analize tabi tutulmuştur. Keşfedici bir özellik taşıyan bu çalışmada ANOVA ve hiyerarşik regresyon ile faktör analizi ve kümeleme analizi yapılmıştır. Regresyon analizi ile teknolojiye ayrılan bütçenin dijital skor üzerinde etkili olduğu sonucuna ulaşılmıştır. Bunun yanı sıra çalışan sayısı yani firma büyüklüğü arttıkça teknolojiye ayrılan bütçenin dijital skor üzerindeki etkisinin arttığı gözlemlenmiştir. Analizler hizmet ve üretim sektörü özelinde incelediğinde, hizmet sektöründe de teknolojiye ayrılan bütçenin dijital skor üzerindeki etkisi artarken üretim sektöründe böyle bir ilişkinin olmadığı görülmektedir. Çalışma beş bölümden oluşmaktadır. Giriş bölümünün ardından ikinci bölümünde dijitalleşme kavramı tanımlanarak, dijitalleşme tarihi ve dünyadaki trendleri incelenmiştir. Yine bu bölümde dijitalleşmenin önemi ile şirketler ve ticari ekosistem üzerindeki etkileri anlatılmaktadır. Üçüncü bölümde KOBİ kavramı tanımlanarak, KOBİ'lerin teknoloji kullanımına yönelik çeşitli veriler incelenmiştir. Dördüncü bölümde TOBB Dijital Dönüşüm Hareketi kapsamında 250 firma ile gerçekleştirilen anket sonuçları analiz edilmiştir. Çalışmanın son bölümünde ise analizlerin sonuçları değerlendirilerek KOBİ'lerin dijitalleşmesine yönelik öneriler sunulmaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4143
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
640855 (1).pdfMukaddes Merve Dündar_Tez1.42 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

86
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.