Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4144
Title: Uluslararası hukuku çalışmak ve öğretmek: Türkiye'de erken Cumhuriyet Döneminde uluslararası hukuk eğitimi ve literatürünün analizi (1923-1945)
Other Titles: Studying and teaching international law: An analysis of international law education and literature in early Republican Turkey (1923-1945)
Authors: Palabıyık, Mustafa Serdar
Yavuz, Sevgi Tansu
Keywords: Uluslararası Hukuk
Erken Cumhuriyet Dönemi
Hukuk Eğitimi
Türk Dış Politikası
Lozan Antlaşması
International Law
Early Republic Period
Law Education
Turkish Foreign Policy
Treaty of Lausanne
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Yavuz, S. (2020). Women's physical security and peace in interstate relations in Northeast Asia. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: This thesis first aims to examine international law education in Turkey in the early republican period, by focusing on the academia and educational institutions in order to seek for similarities/differences between international law education in the Ottoman Empire and early republican Turkey as well as continuities and changes in this regard. Within this framework, this thesis claims that international law education in early Republican Turkey had institutional and theoretical continuities inherited from the Ottoman Empire. However, still, transformation from imperial to republican mentality via reforming old institutions, establishing new ones and redesigning international law education in line of republican ideals show that there are significant differences as well. This thesis secondly analyzes international law literature in early republican Turkey by focusing on the themes related on international law, and by questioning whether the Turkish academia had followed international law debates in Europe. Moreover, it also looks for the impact of Turkish foreign policy issues on international law literature. Accordingly, the thesis claims that the Turkish internatinonal law academia generally followed European debates of international law in the interwar period despite some attempts for creating an original debate in the literature. Also, it argues that the Turkish international law literature in this period was dominated by legal analysis of Turkish foreign policy issues, directly or indirectly related to the Treaty of Lausanne.
Bu tezde ilk olarak uluslararası hukuk eğitiminin Türkiye'de erken cumhuriyet döneminde kimler tarafından, ne şekilde, hangi kurumlarda verildiği, Osmanlı İmparatorluğu döneminde verilen uluslararası hukuk eğitimi ile benzerlikleri/ farklılıkları ve imparatorluktan cumhuriyete geçişte uluslararası hukuk eğitiminde devamlılık/değişimlerin neler olduğu sorularına yanıt aranacaktır. Bu çerçevede bu tez Türkiye'de uluslararası hukuk eğitiminin Osmanlı İmparatorluğu'ndan tevarüs eden kurumsal ve kuramsal bazı devamlılıklar gösterdiğini, ancak cumhuriyete geçişle beraber gerek yeni kurumların tesisi veya eski kurumların reformu, gerekse hukuk eğitiminin cumhuriyet ideallerine göre yeniden tasarlanması ile önemli farklılıkların da ortaya çıktığını iddia etmektedir. Bu tezde ikinci olarak Türk uluslararası hukuk akademyasının erken cumhuriyet döneminde hangi konuları tartıştığı, bu konuların Avrupa'daki tartışmaları takip edip etmediği ve uluslararası hukuk literatürünün gelişiminde Türkiye'nin dış politika sorunlarının nasıl bir rol oynadığı sorularına yanıt aranacaktır. Bu dönemde az sayıda özgün uluslararası hukuk tartışması yapılmış olmakla birlikte büyük ölçüde Avrupa'daki literatür takip edilmiş; ancak literatürde ağırlığı Türk dış politikasının birçoğu Lozan Antlaşması ile doğrudan ya da dolaylı olarak alakalı meselelerinin hukuki analizi oluşturmuştur.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4144
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
640654.pdfSevgi Tansu Yavuz_Tez1.18 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

78
checked on Aug 8, 2022

Download(s)

48
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.