Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4160
Title: Türkiye’deki Eğitim Hizmetlerinden Vatandaş Memnuniyetinin Analizi
Other Titles: An Analysis of Citizen Satisfaction With Education Services In Turkey
Authors: Turan, Belgi
Berker, Ali
Cilasun, Seyit Mümin
Keywords: Citizen satisfaction
Education services
Vatandaş memnuniyeti
Eğitim hizmetleri
Issue Date: 2019
Publisher: Efil Yayınevi
Abstract: In this paper, we investigate the evolution and determinants of citizen satisfaction with education services in Turkey using Life Satisfaction Surveys for the period between 2004 and 2015. In this period, the overall satisfaction with education services increase from 55.09% to 61.72%. Regression analysis reveals that, while age, being employed and being married are positively associated with satisfaction, education and income are negatively associated. We also find that, the increase in the frequency of reporting problems from sub-categories of educations services decreases overall the satisfaction with education services. Finally, problems related to registration, quality of education and attitudes of teachers are the most important sub-categories that negatively affect the satisfaction with education services.
Bu çalışmada 2004-2015 yıllarına ait Yaşam Memnuniyeti Araştırması kullanılarak eğitim hizmetlerinden vatandaş memnuniyetinin gelişimi ve bu memnuniyetin belirleyicileri incelenmektedir. Bu dönemde eğitim hizmetlerinden memnuniyet %55,09’dan %61,72’e çıkarak %12 oranında artmıştır. Regresyon analizinin bulguları, yaş ile bir işte çalışmanın ve evli olmanın eğitim hizmetlerinden memnuniyeti olumlu yönde etkilediğini göstermektedir. Öte yandan, eğitim düzeyi veya gelir seviyesini yükselmesi durumunda eğitim hizmetlerinden memnuniyet negatif yönde değişmektedir. Son olarak, eğitim hizmetlerinin alt alanlarındaki sorun görme sıklığı arttıkça eğitim hizmetlerinden memnuniyet düşmektedir. Eğitim hizmetlerinden memnuniyeti olumsuz olarak etkileyen en önemli faktörler sırasıyla kayıt işlemlerinin sorunlu olması, eğitimin kalitesinin düşük olması ve öğretmenlerin yaklaşımının sorunlu olmasıdır.
URI: https://www.idealonline.com.tr/IdealOnline/lookAtPublications/paperDetail.xhtml?uId=125814
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4160
ISSN: 2619-9580
Appears in Collections:İktisat Bölümü / Department of Economics

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

248
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.