Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4186
Title: Çağdaş müze mekânlarının tasarımında kullanıcı deneyimininbir bağlam yaratma aracı olarak kullanımı
Other Titles: Use of user experience as a contextual tool in the design of contemporary museum spaces
Authors: Aslan, Şaha
Özlek, Merve
Keywords: Öteki Mekân
Müze
Sergi Deneyimi
Hikâye Anlatımı
Deneyim Tasarımı
Thirdplace
Museum
Exhibition Experience
Storytelling
Experience Design
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü
Source: Özlek, M. (2020). Çağdaş müze mekânlarının tasarımında kullanıcı deneyimininbir bağlam yaratma aracı olarak kullanımı. Ankara: TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü. [Yayınlanmamış yüksek lisans tezi]
Abstract: Postmodern culture in the second half of the 20th century, thoughts and behaviors infuenced by digital technologies in the first half of the 21 st century; it has caused individuals to start consuming events, objects and concepts in a different context. This change, which can be observed in almost every field has opened the way to re- investigate the existence and the quality of the concept of space in different contexts. Space, which has ceased to be a concept adressed only be physical and perceptual classification has gained new dimensions as the other/third space with the expansions offered by today's ideologies. As an exhibition space working to serve the society, museum spaces also offer new contexts, new spaces and new experiences through them in order to strengthen the expression in both real and virtual environments within the scope of the developing space perception contemporary museums, which have become venues that focus on 'how' rather than 'what' to show compared to yesterday's perception, turned the exhibitions they host into a kind of experience space; this approach has enabled the representation types and techniques of exhibitions to diversified. This diversity emphasizes the importance of the concept of exhibition experience in real and virtual platforms where the exhibition exists. In this context, the study is structured on three main titles, 'The Concept of Space', 'Museums as an Exhibition Space' and 'Exhibitions as an Experience Space', with a general to specific flow. At the end of the study, there is an analysis section synthesized in parallel with the literature research.
20.yy.'ın ikinci yarısında Postmodern kültürün, 21.yy.'ın içinde bulunduğumuz ilk yarısında dijital teknolojilerin etkilediği düşünce ve davranışlar; bireylerin olayları, nesneleri ve kavramları farklı bir bağlamda tüketmeye başlamalarına neden olmuştur. Hemen her alanda izlenebilen bu değişim, mekân kavramının farklı bağlamlardaki varlığının ve niteliğinin yeniden araştırılmasının yolunu açmıştır. Yalnızca fiziksel ve algısal sınıflandırmalarla ele alınan bir kavram olmaktan çıkan mekân, günümüz ideolojilerinin sunduğu açılımlarla öteki/üçüncü mekân olarak, yeni boyutlar kazanmıştır. Topluma hizmet için çalışan bir sergi mekânı olarak müze mekânları da gelişen mekân algısı dahilinde hem gerçek ortamlarında hem de sanal ortamlarda anlatımı kuvvetlendirmek adına yeni bağlamlar, yeni alanlar ve bunlar üzerinden yeni deneyimler sunmaktadır. Dünkü algısına kıyasla 'ne' göstereceğinden çok 'nasıl' göstereceğine odaklanan mekânlar haline gelen çağdaş müzeler, ev sahipliği yaptıkları sergileri bir tür deneyim mekânı haline getirmiş; bu yaklaşım, sergilerin temsil türlerinin ve gösterim tekniklerinin çeşitlenmesini sağlamıştır. Bu çeşitlilik serginin var olduğu reel ve sanal platformlarda sergi deneyimi kavramının önemine vurgu yapmaktadır. Bu bağlamda çalışma genelden özele bir akışla, 'Mekân Kavramı', 'Bir Sergi Mekânı Olarak Müzeler' ve 'Bir Deneyim Mekânı olarak Sergiler' olmak üzere üç temel başlık üzerinde yapılandırılmıştır. Çalışmanın sonucunda literatür araştırmasına paralel bir şekilde sentezlenen analiz bölümü yer almaktadır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4186
Appears in Collections:Tasarım Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Design Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
640895 (1).pdfMerve Özlek_Tez20.14 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

72
checked on Aug 15, 2022

Download(s)

4
checked on Aug 15, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.