Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4204
Title: Keratokonus Hastalarında 2 Farklı Hızlandırılmış Korneal Çapraz Bağlama Yönteminin Karşılaştırılması: 9mW/cm2- 18 mW/cm2
Authors: Aksoy Aydemir, Gözde
Özülken, Kemal
Aydemir, Emre
Keywords: Keratokonus
Kornea Çapraz Bağlama Tedavisi
Tedavi Protokolü
Yüksek Sıralı Aberasyonlar
Issue Date: 2019
Publisher: Türk Oftalmoloji Derneği
Abstract: GİRİŞ VE AMAÇ:İki farklı protokolde uygulanan hızlandırılmış kornea çapraz bağlama (KÇB) tedavisinden sonra yüksek sıralı aberasyonlar ve en iyi düzeltilmiş görme keskinliğindeki (EDGK) değişiklikleri belirlemek ve karşılaştırmak. YÖNTEM:Progresif keratokonus sebebiyle hızlandırılmış KÇB tedavisi uygulanmış olan (10 dk,9Mw/cm2 ve 5dk,18mW/cm2) 43 hastanın (30 erkek, 13 kadın) 65 gözü retrospektif olarak incelendi. Hastalar hızlandırılmış KÇB tedavi protokolüne göre grup 1 (10 dk,9mW/cm2, 21 hastanın 32 gözü) ve grup 2 (5dk,18mW/cm2,22 hastanın 33 gözü) olarak ikiye ayrıldı. Topografik bulgular (santral kornea kalınlığı, düz ve dik K değerleri) ve düzeltilmemiş görme keskinliği ve EDGK değerleri (logMAR) preoperatif ve postoperatif 6. ay değerleri kaydedildi. Yüksek sıralı aberasyonların preoperatif ve postoperatif 6. ay değerleri Pentacam yardımıyla elde edildi. BULGULAR:Her 2 grupta da düzeltilmemiş görme keskinliği ve EDGK düzeylerinde preoperatif ve postoperatif 6. ay arasında anlamlı düzelme saptandı (sırasıyla Grup 1; p:0.000001, p:0.000001 ve Grup 2; p:0.000001, p: 0.000008). Grup 1’de horizontal ve vertikal trefoil değerlerinde preoperatif ve postoperatif 6.ay sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p: 0.16, p:0.62). Horizontal koma önemli ölçüde azalmış olmasına rağmen (p:0.00054) vertikal komada anlamlı fark saptanmadı (p:0.34). Grup 2’de horizontal ve vertikal trefoil değerlerinde preoperatif ve postoperatif 6.ay sonuçları karşılaştırıldığında anlamlı fark saptanmadı (sırasıyla p: 0.85, p:0.14). Horizontal komada anlamlı farklılık saptanmamasına rağmen (p:0.96) vertikal komada anlamlı fark saptandı (p:0.02). TARTIŞMA VE SONUÇ:Her iki hızlandırılmış KÇB protokolü keratokonusun ilerlemesini engellemekle birlikte görme keskinliği ve topografi bulgularında önemli iyileşme sağladı. Bununla birlikte horizontal komadaki iyileşme grup 1’de (9Mw/cm2) grup 2’den (18mW/cm2) daha iyiydi.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4204
https://www.todnet.org/Kongre2019/TOD53-bildiri-kitabi.pdf
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences

Show full item record

CORE Recommender

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.