Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7964
Title: Zirh uygulamalarina yönelik grafen katkili sic seramik kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu
Other Titles: Processing and characterization of graphene reinforced sic ceramic composites for armour applications
Authors: Büke, Zarife Göknur
Yılmaz, Burcu
Keywords: Savunma ve Savunma Teknolojileri
Defense and Defense Technologies
Issue Date: 2020
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Yılmaz, Burcu. (2020). Zirh uygulamalarina yönelik grafen katkili sic seramik kompozitlerin üretimi ve karakterizasyonu. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı
Abstract: Basınçsız sinterlenmiş SiC seramiklerin girinti kırılma tokluğunu artırmak için indirgenmiş grafen oksit (iGO) katkı malzemesi olarak kullanılmış; eklenen iGO oranının mekanik özelliklere (sertlik, mukavemet ve girinti kırılma tokluğu) ve mikroyapıya etkileri detaylı taramalı elektron mikroskop (SEM), X-Işını kırınımı (XRD) ve metalografik mikroskopi ile incelenmiştir. Çalışmalar, iGO ağırlıkça %2.5'a kadar arttıkça yoğunluk düşerken, girinti kırılma tokluğunun arttığını göstermiştir. Eğilme ve Brezilyan mukavemeti ise başlangıçta artmış ve ardından iGO içeriği ağırlıkça %1.5'den %2.5'a yükseldikçe azalmıştır. Mikro sertlik ise artan iGO oranıyla azalmıştır. Detaylı mikroyapı incelemeleri ile iGO katkılamanın tokluk arttırıcı mekanizmalara etkileri tartışılmış, grafen katkılı SiC kompozilerde yapı-balistik performans arasındaki ilişki irdelenmiştir.
To improve the fracture toughness of pressureless-sintered SiC ceramic, reduced graphene oxide (rGO) was used as the reinforcement nanomaterial. The effects of rGO content on the mechanical properties (fracture toughness, bending strength, hardness) and microstructure were investigated using scanning electron microscopy, X-Ray diffraction and metallographic microscopy. Studies showed that as the weight percentage of rGO increased up to %2.5, density decreased and the fracture toughness increased. Bending and Brazillian strength increased initially, and then decreased with the rGO content increasing from 1.5 to 2.5 wt%. Hardness decreased with increasing rGO additive rate. With the detailed characterization studies toughening mechanisms were discussed and the structure - ballistic performance relationship is scrutinized for iGO-SiC composites.
Description: YÖK Tez No: 691369
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QoWGi6jjOK60sx3aiYrzttHZYkqgetaHm9ya1uUsbHrg
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7964
Appears in Collections:Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Tezleri / Micro- and Nano-Technology Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

114
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.