Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7965
Title: Korozyon önleyici uygulamalar için grafen oksit - epoksi baz astar nanokompozit kaplama geliştirme
Other Titles: Development of graphene oxide - epoxy base primer nanocomposite coatings for anti-corrosion application
Authors: Tutumlu, Zeynep
Büke, Zarife Göknur
Bilgin, Taha
Keywords: Mühendislik Bilimleri
Engineering Sciences
Atmosferik korozyon
Atmospheric corrosion ; Yüzey kaplama malzemeleri
Surface coating materials
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Bilgin, Taha. (2021). Korozyon önleyici uygulamalar için grafen oksit - epoksi baz astar nanokompozit kaplama geliştirme. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mikro ve Nanoteknoloji Ana Bilim Dalı
Abstract: Grafen oksitin (GO) kromat içermeyen epoksi baz astarın (EBP) korozyon önleme direncine olan etkisi araştırılmıştır. Nanokompozit kapmalar, ağırlıkça %0,25, %0,5, %0,75 ve %1 GO içerecek şekilde hazırlanmış ve kaplama kalınlığı 50 µm'yi geçmeyecek şekilde uygulanmıştır. GO kullanılmadan önce Taramalı Elektron Miktoskobu (SEM), Raman Spektroskobisi ve Fourier Dönüşümlü Kızılötesi Spektroskopisi (FTIR) kullanılarak karakterize edilmiştir. Optik tensiyometre ile ölçülen yüzey gerilim açıları, GO – EBP nanokompozitlerin, yalın EBP kaplamaya göre daha hidrofobik olduğunu göstermiştir. En yüksek yüzey gerilim açısı ağırlıkça %0,75 GO içeren nanokompozit kaplamada elde edilmiştir. Kaplamanın korozyon direncinin analiz edilebilmesi için Tuz Sisi Püskürtme testi gerçekleştirilmiştir. Kaplamanın termal davranışı Diferansiyel Taramalı Kalorimetre (DSC) ve Termogravimetrik Analiz (TGA) ile incelenmiştir.
The effect of graphene oxide (GO) on the corrosion protection of non-chromate epoxy base primer (EBP) was investigated. Nanocomposite coatings, less than 50 µm thickness, were prepared adding various amount of (0.25, 0.5, 0.75, 1 wt%) GO and characterized using Scannig Electron Microscopy (SEM), Fourier Transform Infrared Spectroscopy (FTIR) and Raman Spectroscopy. Contact angle measurement results revealed that GO – EBP nanocomposites are more hydrophobic than neat EBP. The higher contact angle result was obtained for EBP containing 0.75 wt% of GO. Optical tensiometer and salt spray fog testing were used to charactarize the protection performance of coatings. The thermal behaviour of the coating had been investigated by using Differential Scanning Calorimetry (DSC) and Thermogravimetric Analysis (TGA).
Description: YÖK Tez No: 686894
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=v7BkNnnepTnbhn8rNR77Ld6bS2qDYSNS-vLAotb9GUxu_KR_Sj87KTv_51PdZw4V
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7965
Appears in Collections:Mikro ve Nanoteknoloji Yüksek Lisans Tezleri / Micro- and Nano-Technology Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.