Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7971
Title: Mapping the relation between architecture and landscape through the websites of architecture offices
Other Titles: Mimarlık ve peyzaj arasındaki ilişkinin mimarlık ofislerinin websiteleri üzerinden haritalandırılması
Authors: Çağlar, Tayyibe Nur
Öztoprak, Zelal
Eyyüpoğlu, Burcu
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Eyyüpoğlu, Burcu. (2021). Mapping the relation between architecture and landscape through the websites of architecture offices. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı
Abstract: İletişim teknolojilerinin gelişmesiyle birlikte mimarlık ofisleri, web sitelerini mimari üretimlerinin vitrini ve deposu; profesyonel kimliklerinin peyzajı olarak sergilemeye başladı. Çizimler, eskizler, yayınlar ve fotoğraflar gibi mimari medyanın paylaşılmasıyla web siteleri, profesyonel kimliklerini ifade etmelerinin bir yolu, platformu haline geldi. Web siteleri bu kimliklerin inşasındaki arayüzler imaj-maske rolünü üstlenen aktörler olmasının yanında, arşiv ve sergi niteliği taşımaları yönüyle kullanılmaktadır. Web siteleri bilginin araçlarıdır. Bu bağlamda, bu çalışma, teori ve pratiği bir araya getiren tanınmış çağdaş mimarlık ofislerinin web sitelerine odaklanmaktadır. Bu bağlamda seçilen mimarlık ofisleri OMA, BIG, Herzog-de Meuron, 3XN Architects ve Steven Holl Architects'dir. Bu çalışma mimarlık ve peyzaj arasındaki ilişkiye pratikte çalışmalar yürüten mimarlık ofislerinin web siteleri üzerinden bakmaktadır. İlk olarak web sitelerinde mimaride program kavramını karşılayan ofislerin sınıflandırma sistemlerinde mimarlık ve peyzaj ilişkisinin ele alınış şeklindeki farklılık analiz edilmiştir. Bu bağlamda web sitelerinin harita niteliğinde olduğu farklı grafiklerle ortaya konulmaktadır. Bu yolla OMA'nın sınıflandırma sistemlerinde peyzaj başlığına yer verdiği ancak diğer ofislerin peyzaj başlığını ayrı bir şekilde sınıflandırmadığı görülmektedir. Bu bağlamda bir sonraki adımda mimarlık ofislerinin web sitelerinin program ögeleri arasındaki girift ilişkilerin açığa çıkarılması mimarlık ve peyzaj arasındaki ilişkinin de açığa çıkarılmasını sağlamaktadır. Ofislerin web sitelerinde yayımlamış oldukları kuramsal metinler görselleriyle birlikte disipliner ve söylemsel olarak haritalandırılmaktadır. Kuramsal metinlerin haritalandırılması için hazırlanan data set Tableau Public programı kullanılarak farklı grafik çıktılar alınmıştır. Grafik çıktılar için karşılaştırma niteliğinde bir analiz daha Voyant programı sayesinde data sette filtrelenen cümlelerin söylemsel analizi ile sunulmaktadır. İki programdan alınan verilerin paralellik göstermesi tezi destekler niteliktedir. Karşılaştırmalı çalışma, bu beş mimarlık ofisi bünyesinde yürütülmekte ve mesleki kimlikleri açısından sınıflandırma sistemlerini keşfetmeyi amaçlamaktadır. Bir yöntem olarak haritalama yoluyla profesyonel yaklaşımlarını sunma biçimleri peyzaj kavramı bağlamında tartışılmaktadır. Sonuç olarak; mimarlık ve peyzajın ilişkisi mimarlık ofislerinin web siteleri üzerinden yapılan haritalandırmada ortak bir alan; mimari peyzaj tanımlamaktadır. Bu alanın oluşmasındaki dinamikler başlangıçtan beri mimarlığı ve peyzajı ayrı kılan niteliklerin kendisidir. Çünkü var olan bağlamda yeni bir iç yaratmak isteyen mimarlık bu barınmayı dışa karşı olarak gerçekleştirse de var olması onunla ilişkilidir. Mimarlık yaratma edimiyle dışarıyla birlikte yeni bir bağlam tanımlamaktadır. Bu bağlam tanımlanması sürecinde tikellikler içermektedir, ancak bağlamın okuması aradaki sınırın sınırsızlaşmasına bağlı olarak yapılmaktadır.
With the development of communication technologies, architectural offices have started presenting their websites as exhibits and storages of their architectural designs and landscape of their professional identity. Upon sharing architectural media such as drawings, sketches, publications, and photographs, websites have become a tool or in other words a platform for them to express their professional identity. In addition to being interfaces and actors who take on the role of image-mask in the construction of these identities, they are also used as archives and exhibitions. Websites are tools of information. In this context, this study focuses on the websites of famous contemporary architectural offices that bring together theory and practice. Therefore, the architectural offices selected are OMA, BIG, Herzog-de Meuron, 3XN Architects, and Steven Holl Architects. This study approaches the relationship between architecture and landscape through the websites of architectural offices that operate in practice. At first, the difference in the way of approaching architecture and landscape relations in the classification systems of offices that meet the concept of an architecture program was analyzed on websites. In this context, it is presented with the graphics that the websites have characteristics like maps. In this way, it is seen that OMA's classification systems include the landscape title, while other offices do not have a separate landscape title. Therefore, exposing the tangled relationship between program units of architectural offices in the next step also exposes the relationship between architecture and landscape. The theoretical texts published on the websites of the offices are mapped as disciplinary and discursive along with their visuals. Different graphical outputs were taken using the dataset Tableau Public program used for mapping theoretical texts. A comparative analysis for graphic outputs is presented by discursive analysis of sentences filtered in the dataset using the Voyant program. Data obtained from the two programs being in line supports the thesis. The comparative study is conducted for these five architectural offices and aims to explore classification systems in terms of their professional identity. How they present their professional approach through mapping as a method is discussed in the context of the landscape concept. As a result, the relationship between architecture and landscape is defined as a common area, an architectural landscape in mapping applied to the websites of architectural offices. The dynamics creating this field are the features that separate architecture and landscape from the beginning. Because, even the architecture, which wants to create a new interior in an existing context, shows this to the outside, its existence is associated with it. Architecture defines a new context with the outside through the creation act. This context contains partiality in the process of its definition, but the context reading is done through the removal of the boundary between them.
Description: YÖK Tez No: 693792
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QogcoMuKN70OwLGg9zVMU61M5WYCgy0Qldw77ZEqkjX5
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7971
Appears in Collections:Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

196
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.