Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8274
Title: Coğrafi radar dağıtım optimizasyonu [Master Thesis]
Other Titles: Geospatial radar deployment optimization [Master Thesis]
Authors: Abul, Osman
Şavşatlı, Furkan
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri
Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Savunma ve Savunma Teknolojileri
Defense and Defense Technologies
Askeri savunma
Military defense
Emir komuta sistemleri
Command and control systems
Hareket optimizasyonu
Movement optimization
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Teknolojide yaşanan gelişmelerle birlikte, mobil hastaneler, internet servis sağlayıcıları, hava durumu ölçme balonları, ordunun veya donanmanın kullandığı radarlar gibi hizmet sunan sistemler de ortaya çıkmıştır. Coğrafya büyüdükçe sistemlerin sayısı arttıkça bu servislerin bir bütün içinde hareket edip optimum şekilde dağıtılması gerekir. Ordunun veya donanmanın da büyük coğrafyalara sistemlerini optimum bir şekilde dağıtması hem barış hem de savaş zamanında önemli bir konudur. Bunun temel gerekçesi kullanılan sistemlerin çeşitli sebeplerden (maliyet, ambargo, teknoloji) dolayı kısıtlı olmasıdır. Bu tezde özellikle askerî hava savunma sistemlerinin, kritik bölgelere optimum şekilde dağıtılması problemi adreslenmiştir. Öncelikle üç farklı problem tanımı verilmiştir. Problem 1'de tek bir hava savunma sisteminin optimum şekilde konumlandırılması amaçlanırken, problem 2'de birden fazla hava savunma sisteminin optimum şekilde dağıtılması amaçlanmıştır. İlk iki problem için dörder tane çözüm algoritması öneri olarak sunulmuştur. Problem 3'te tanımlanan varlıkları minimum maliyetle kapsayacak hava savunma sistemleri aranmıştır. Farklı savunma doktrinleri için karşılaştırmalar yapılmıştır. Çözümlerin test edilebilmesi ve görselleştirilmesi için yazılım uygulaması geliştirilmiştir. Deneylerde rastgele ve stratejik bölgelerde varlıklar tanımlanmıştır. Geliştirilen algoritmalar, tanımlanan varlıkları ve hava savunma sistemlerini kullanılarak uygulanmıştır. Sonuçlar uygulama ile görselleştirilerek karşılaştırılmıştır.
Along with the developments in technology; Service provider systems such as internet service providers, mobile hospitals, weather measurement balloons, radars used by the military or navy have also emerged. As the target geography grows and the number of systems increases, these services should act as a whole and be optimally distributed. The optimum distribution of the army or navy systems to large geographies is an important issue both in times of peace and war. The main justification of this is that the systems are limited for various reasons (cost, embargo, technology). In this thesis, particularly, the problem of optimal distribution of military air defense systems to critical regions has been addressed. Firstly, three different problem definitions are given. While it is aimed to deploy a single air defense system in the optimum way in the problem 1, it is aimed to distribute multiple air defense systems in the problem 2. For each problem, four solution algorithms are proposed as suggestions. Air defense systems were sought to cover the assets defined in the problem 3 with minimum cost. Comparisons were made for different defense doctrines. A software application has been developed to test and visualize solutions. In the experiments, data sets in random and strategic regions were defined. The developed algorithms have been applied using defined assets and air defense systems. The results were compared by visualizing via the application.
Description: YÖK Tez No: 699198
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=tqUiYt63sTQLTpozMJ92QjQisdtVRckvcStSlVePDQrEHILKYAjCfS5LwcXX_Y2F
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8274
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
699198.pdf32.5 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

198
checked on Sep 25, 2023

Download(s)

6
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.