Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8464
Title: Akıllı adapte olabilen ve terör amaçlı saldırılar düzenleyen düşmana karşı eldeki kaynakların optimal kullanımının oyun kuramı ekseninde incelenmesi
Other Titles: Smart adaptive and against to the enemy that organized attack terror purpose, optimal use of available resources at the aspect of game theory analysis
Authors: Bakır, Niyazi Onur
Birihan, Hasan Tugay
Keywords: Terror attack
Resource allocation
Bayesian games
Stackelberg games
Game theory
Terör saldırısı
Kaynak atama
Bayesyen oyunlar
Stackelberg oyunları
Oyun teorisi
Issue Date: 2012
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Fen Bilimleri Enstitüsü
Abstract: Terrorism has recently reached the international extents, terrorist organizations have started to target more countries to achieve their political aims in global scale. Threatened countries are obliged to defend the targets within their territory for their economic interests and societal psychology. In this study, we examined the problem of defending these targets within the framework of economic measures. Defending these targets is so costly that for decreasing the cost of defending and the risk, analytical approach is required. Game-Theory is one the most effective approach used for the enemies adapting in accordance to their targets. Government?s aim is prevent terrorist attacks within their territory or minimizing the loss in the terrorist attack. In this government-terrorist game, we assume that attacker and the defender do not move simultaneously. The State primarily allocates security resources to targets that to be protected. On the other side, the terrorist observes the state and carries out terrorist attacks.In this study a model with two players, two potential targets in the government?s territory and analyzing the possibility of attack on this targets was established. Bayesian approach was used on the gain of the attacker and loss function of defender was defined. By using this model, it is aimed to investigate the worth of intelligence and its effect on decisions to be made.
Terörizm son dönemlerde uluslararası boyuta ulaşmış, terörist örgütler küresel boyuttaki siyasi emellerine ulaşmak için birden fazla ülkeyi hedef almaya başlamışlardır. Tehdit altındaki ülkeler kendi toprakları dahilindeki hedefleri hem ekonomik çıkarları, hem de toplumsal psikolojinin yüksek tutulması açısından korumak zorundadır. Biz bu çalışmada ekonomik kıstaslar üzerinden bu hedeflerin korunması problemini ele aldık. Bu hedeflerin korunması oldukça maliyetli bir iştir; bu koruma maliyetleri ve riskin azaltılması için analitik bir yaklaşım gerekmektedir. Hedefleri doğrultusunda adapte olabilen düşman için oyun teorisi yaklaşımı kullanılan en etkili yöntemlerden biridir. Teröristin düzenleyeceği eylemlerde en fazla zararı vermek istemektedir. Devletin amacı ya teröristin kendi topraklarında saldırısını önlemek ya da gerçekleştirilen saldırıda en az kaybı yaşamaktır. Biz bu devlet-terörist oyununda, savunmacı ve saldırganın eş zamanlı hareket etmediği varsayımı yapmaktayız. Devlet öncelikle korunacak hedeflere kaynak atamalarını yapmaktadır. Terörist, devleti gözlemlemekte ve saldırılarını gerçekleştirmektedir.Bu çalışmada iki oyuncunun olduğu, devletin sınırları içerisinde potansiyel iki hedefin olduğu ve bu hedeflere saldırı düzenleme olasılıkları inceleyen bir oyun kuramı modeli kurulmuştur. Saldırganın kazançları üzerinde Bayesyen yaklaşımdan yararlanılmış ve savunmacının kayıp fonksiyonu tanımlanmıştır. Bu model kullanılarak istihbaratın değeri ve verilen kararlar üzerindeki etkisinin incelenmesi hedeflenmektedir.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8464
Appears in Collections:Endüstri Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Industrial Engineering Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

92
checked on Nov 21, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.