Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8476
Title: Caryl Churchill lament for the university of misogyny : A Study based on the herstory of the "Witches" in Vinegar Tom, Cloud Nine, Owners and Top Girls
Other Titles: Caryl Churchill'in kadın düşmanlığının evrenselliğine olan ağıtı : Sirke Tom, Dokuzuncu Bulut, Mal Sahipleri ve Kadınlar Zirvesi adlı oyunlarındaki kadın (cadı) tarihi üzerine bir araştırma
Authors: Dinçel, Melahat Sibel
Keywords: İngiliz tiyatrosu = British drama<br _mce_bogus="1">
Cadı = Witch
Churchill, Caryl = Churchill, Caryl
Feminizm = Feminism
Kadınlar = Women
Tiyatro = Theatre
Issue Date: 2016
Source: Dinçer, S.(1995).Caryl Churchill lament for the university of misogyny : A Study based on the herstory of the "Witches" in Vinegar Tom, Cloud Nine, Owners and Top Girls.(Yayımlanmamış doktora tezi).Hacettepe Üniversitesi Sosyal Bilimler Enstitüsü, Ankara.
Abstract: Bu tez, İngiliz sosyal ist-f eminist yazar Caryl Churchill 'in bazı oyunlarının kadınların yazılmamış tarihi (herstory) ve kadın düşmanlığı (misogyny) çerçevesinde incelenmesini amaçlamaktadır. Amacı da, yazarın Vinegar Tom, Dokuzuncu Bulut (Cloud Nine), Mal Sahipleri (Owners) ve Kadınlar Zirvesi (Top Girls) adlı oyunları aracılığıyla, ne yazık ki çağdaş toplumda bile kadınlara karşı hala geçerli olan düşmanca görüş ve tutumların çözülmesine yardımcı olmaya çalıştığını göstermektir. Caryl Churchill bu oyunlarında kimi zaman açıkça, kimi zaman ise örtük olarak, kadın düşmanlığının tarih içerisinde ataerkil siyaset ve kapitalist ekonomik sistem aracılığıyla; din, devlet, evlilik ve aile kurumlarından destek görerek yaygınlaştığını ileri sürmektedir. Oysa yazara göre artık kadınlar, toplumsal, politik ve ekonomik değişimlerin sonu cunda, kendi cinslerine atfedilen, sadece şefkatli anne ya da ev kadını olma gibi rolleri sürdürme eğiliminde değildirler. Kadın düşmanlığı sorununu sunuşuyla Caryl Churchill çağdaş İngiliz oyun yazarları arasında özel ve farklı bir yere sahiptir. Çünkü bu soruna hem tarihsel bir derinlik katmakta, hem de evrensel bir Ölçekte yaklaşmakta: onu sadece kadınların sorunu olmaktan çıkartarak tarihsel bir insanlık sorununa dönüştürmektedir. iv Giriş niteliğindeki birinci bölüm, Caryl Churchill 'in incelenen dört oyununda gönderme yapılan bazı tarihsel olgu ve olaylara açıklık getirmek üzere, 15 ile 20. yüzyıllar arasın daki yazılmamış (İngiliz) kadın tarihinin sunuş ve değerlendi rilmesine ayrıldı. Bu tarihe başlangıç olarak 15. yüzyılın alınması nedeni ise, o yüzyılın genel olarak Hıristiyan Avrupa kadıninın Roma Katolik Kilisesi tarafından cinselliğine karşı yöneltilen en sert ve keskin suçlamalarla karşılaştığı yüzyıl olmasından kaynaklanmaktadır. Zaten bu çalışmada ilk oyun olarak incelenen ve aslında 17. yüzyılda geçen Vinegar Tom' da da Caryl Churchill, 15. yüzyılda kadınlara yöneltilen bu suçlamalara göndermeler yapmaktadır. İkinci bölümde. Önce bir oyun yazarı olarak Caryl Churchill ele alınıyor; daha sonra ise oyunlarının yol açtığı olumlu ya da olumsuz eleştiriler ve bazı yazar ve eleştirmen lerle yaptığı görüşmeler üzerinde yoğun 1 aş ı 1 iyor. Bunu izleyen ve tezin odak noktasını oluşturan dört bölüm ise, akıllı ve yetenekli (İngiliz) kadınların(ın) - ya da "cadıların" - yazılmamış tarihi boyunca nasıl ve niçin düşmanca tutumlarla karşılaştıklarını açıklayan kapsamlı örneklerle kuruluyor. "Cadıların" bu yazılmamış tarihi, öncelikle Vinegar Tom' un 17. yüzyıl dünyasında ve Dokuzuncu Bulut' un birinci perdesindeki Viktoryan dönemi ve ikinci perdesindeki 1970' li yılların başları süresince inceleniyor. Daha sonra. Mal Sahipleri ve V Kadınlar Zirvesi ile 20. yüzyılın çağdaş "cadılarının" yazılmamış tarihine geçiliyor. Mal Sahipleri' nde 1960'ların Londra ' sındaki Marion ve nihayet Kadınlar Zirvesi' nde 1980 lerin Margaret Thatcher Londra ' sındaki Marlene aracılığıyla yazılmamış kadın tarihinin bu tez kapsamı içerisindeki serü veninin dile getirilmesiyle tez noktalanıyor.
The aim of this dissertation is to show that by means of the four particular plays, namely. Vinegar Tom, Cloud Nine, Owners and Top Girls, Caryl Churchill is trying to help dissolve the misogynistic opinions and attitudes that are still prevalent in contemporary society against women who, as a result of the changes in social, political, and economic conditions, are not likely to continue to play only the roles of affectionate mothers or housewives, or any of the other traditional roles that have been attributed to their sex. In the presentation of this particular problem, Caryl Churchill stands unique among her English dramatist sisters. Because, by giving it a historical depth and scope, she very successfully transforms it into a universal human problem rather than being only women's. The introductory first chapter is an account of the English herstory (from the 15th to the 20th centuries) to provide the reader with supplementary information about some facts in Churchill's noted four plays. As the 15th century is significantly a time when Christian European women in general received the most severe criticisms against their sex by the Roman Catholic Church, it is taken as the starting point of herstory in the first chapter- of this study. It is also the century to which Churchill's /irst play. Vinegar Tom (with regard to its historical content) carries references. The next chapter concentrates, firstly, on the playwright Caryl Churchill, secondly, on the positive and VI 1 negative criticisms her plays have been provoking, and thirdly, on some of the interviews she gave to writers and critics. In the following four chapters, which constitute the main body of this dissertation, extensive illustrations are made on how and why powerful and successful English women or "witches" were faced with misogynistic treatment throughout herstory. Hence, the herstory of these "witches" was firstly examined through the 17th century world of Vinegar Tom with references to the 15th century, and then in the Victorian era of act I, and the early 1970s of act II in Cloud Nine. With Owners and Top Girls there begins the herstory of modern "witches"; in the former play, that of Marion during the London of 1960s, and in the latter that of Marlene eventually brings the reader to the 1980s, that is, to Margaret Thatcher's London and finalises the scope of herstory within the limits of this dissertation.
Description: Yazarına aittir / Belongs to author
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8476
Appears in Collections:İngiliz Dili ve Edebiyatı Bölümü / Department of English Language & Literature

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

152
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.