Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8525
Title: Mapping the interaction between research and education fields of sustainability in architecture: A retrospective timeline
Other Titles: Mimarlıkta sürdürülebilirliğin eğitim ve araştırma alanları arasındaki ilişkisinin haritalandırılması: Retrospektif bir zaman çizelgesi
Authors: Çağlar, Tayyibe Nur
Sipahioğlu, Işıl Ruhi
Özgenç, Ömer
Keywords: Mimarlık
Architecture
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Source: Özgenç, Ö. (2022). Mapping the interaction between research and education fields of sustainability in architecture: A retrospective timeline (Yüksek Lisans tezi, TOBB ETÜ). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Abstract: Araştırmacılar yeni bilgileri, geçmişte yapılmış araştırmaların sonuçları ışığında üretir ve sunarlar. Günümüzde bilgi ve iletişim teknolojileri geliştikçe daha fazla araştırma sonucuna ulaşabilme imkânı ve gerekliliği muazzam bir şekilde arttı. Araştırma sayıları arttıkça, araştırma çıktılarının akademik literatür içerisinde oluşturdukları ilişkiler ağı genişlemekte ve karmaşık olmaktadır. Bu ağın içerdiği ilişkileri ve anlamları deşifre etmek gün geçtikçe daha zor hale gelmektedir. Bu çalışma, bibliyometrik veri kullanarak araştırma alanının içerisinde oluşan ilişkiler ağını göz önüne seren bir yöntem önerir. Bu yöntemle çağımızın veri güdümlü doğası sonucu sürekli büyüyen bibliyometrik veri, araştırmacının ele aldığı konu ve araştırma sorusuna yönelik olarak sadeleştirilir; bilgi görselleştirme araçlarından faydalanılarak var olan araştırma sonuçları arasındaki ilişki ağları şematik olarak gösterilir. Elde edilen veri ile retrospektif zaman çizelgesi oluşturulur ve tartışma zemini olarak kullanır. Bu tez, önerilen metodu sürdürülebilir mimarlık ve mimarlık eğitimiyle ilgili örnek bir konu üzerinde uygulayarak test eder. Sürdürülebilirlik kavramı, Birleşmiş Milletlerin 1987 Brundtland Komisyonu Raporunda tanıtılmasıyla birlikte olağanüstü önem kazanmıştır. Geçtiğimiz yıllar içinde, sürdürebilirlik üzerine yapılan araştırmalardaki kayda değer artışa paralel olarak, kavram bağlamsal olarak evrimleşmiş ve çok sayıda tanım elde etmiştir. Sürdürülebilirlik alanındaki ilerici akademik araştırmalar, mimarlığın eğitim ve uygulama alanlarını da etkilemiştir. Bu çalışma, bibliyometrik veri aracılığıyla mimarlık alanında, sürdürülebilirlik kavramının gelişimine ve mimarlık eğitimindeki yansımalarının tarihsel sürecine odaklanır. Böylelikle, bu çalışma mimarideki sürdürülebilirlik kavramının hem araştırma hem de eğitim alanlarını aydınlatır. Çalışma, bibliyometrik veri görselleştirme aracı olarak VOSviewer ve CiteSpace'i, ağ görselleştirme aracı olarak Gephi'i ve veri görselleştirmesi için Tableau aracını kullanır. Zaman çizelgesi, konu bağlamındaki önemli olayların yerleştirilmesine olanak tanır, araştırma alanındaki yönelimleri, örüntüleri ve döngü noktalarını sergiler, böylelikle, karşılaştırma ve nitel analiz için zemin sağlar. Bibliyometri analizi aynı zamanda öncü bilim insanlarını, etkili yayınları ve en ilgi çeken araştırma konularını gösterir. Sürdürülebilirlik paradigması, Birleşmiş Milletlerin Brundtland Komisyonu Raporunda (1987) tanıtılması itibarıyla olağanüstü önem kazanmıştır. Yolculuğu boyunca, bilimsel araştırmadaki kayda değer artışa paralel olarak, sürdürülebilirlik kavramı bağlamsal olarak evrimleşmiş ve çok sayıda tanım elde etmiştir. Nitekim, sürdürülebilirlik alanındaki ilerici akademik araştırma mimarlığın hem eğitim hem uygulama alanlarını etkilemiştir. Bu çalışma, bibliyometri verileri aracılığıyla sürdürülebilirlik araştırmasının mimarlık alanındaki gelişimine ve mimarlık eğitimindeki yansımalarına tarihsel bağlamda odaklanır. Böylelikle, çalışma mimarideki sürdürülebilirliğin hem eğitim hem de araştırma alanlarını aydınlatır. Bu amaçla, bibliyometri veri analizi görselleştirmesi, okuyucunun katılımını teşvik etmek amacıyla kullanılır. Çalışma, çeşitli bibliyometri verisi görselleştirme araçları (VOSviewer, CiteSpace), ağ görselleştirme aracı (Gephi) ve veri görselleştirme aracı (Tableau) kullanır. Zaman çizelgesi, konu bağlamındaki önemli olayları karşılaştırma için yerleştirerek araştırma alanındaki yönelimleri, örüntüleri ve döngü noktalarını sergiler. Bibliyometri analizi aynı zamanda öncü bilim insanlarını, etkili yayınları ve en ilgi çeken araştırma konularını gösterir.
Research communities produce and disseminate knowledge that relies on previous research output. Yet, as information and communication technologies advance, the amount of research output awaiting researchers has become massive. These outputs have been creating a network among academic literature. Decoding the meanings and relationships of these networks has become increasingly difficult. This study proposes a retrospective methodology for creating a research field timeline that unfolds the network of the related field based on bibliometric data and uses this timeline as a basis for discussion in a pictorial form. The aim is to purify the huge amount of bibliometric data as a result of the data-driven and ever-growing nature of the contemporary era and to utilize information visualization to produce readily perceptible visuals. Subsequently, this study utilizes the proposed methodology on a case study related to sustainable architecture and architectural education. The sustainability paradigm has gained paramount significance since the introduction of the concept in the United Nations Brundtland Commission's Report (1987). Along its journey, the concept of sustainability has contextually evolved and gained numerous definitions parallel to the remarkable increase in scientific research. Thus, the progressive academic research on sustainability has impacted both the education and practice fields of architecture. This study focuses on the evolution of the research on sustainability in architecture and its reflections on architectural education through bibliometric data in a historical context. So, the study highlights both the research and education fields of sustainability in architecture. To this end, the visualization of the bibliometric data analyses was utilized to stimulate the readers' involvement. The study employs a variety of bibliometric data visualization software (VOSviewer, CiteSpace), network visualization software (Gephi), and data visualization software (Tableau). This study derives inputs from bibliometric analyses to create two multilayered timelines on the topics. The timelines illustrate the trends, patterns, and pivotal points of the related research fields by juxtaposing the milestone events. The bibliometric analysis also depicts the leading scholars, influential publications, and most intriguing research topics.
Description: 20.12.2022 tarihine kadar kullanımı yazar tarafından kısıtlanmıştır.
URI: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8525
Appears in Collections:Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
716299.pdf12.15 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

176
checked on Oct 2, 2023

Download(s)

8
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.