Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8539
Title: Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin Twitter paylaşımlarının sosyal kimlik teorisi çerçevesinde analizi
Other Titles: Analysis of Twitter shares on Syrians in Turkey within the framework of social identity theory
Authors: Ongur, Hakan Övünç
Dinç, Uğur
Keywords: Uluslararası İlişkiler
International Relations
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB ETÜ
Source: Dinç, U. (2021). Türkiye'deki Suriyelilere ilişkin Twitter paylaşımlarının sosyal kimlik teorisi çerçevesinde analizi (Yüksek Lisans tezi, TOBB ETÜ). Erişim adresi: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/
Abstract: 2011 yılında Suriye'de patlak veren iç savaş, Türkiye'ye yoğun bir göç akını başlatmıştır. Göçün başlamasından itibaren geçen on yılda, birlikte yaşayan Türkiye Cumhuriyeti vatandaşları ve Geçici Koruma Statüsü'ndeki Suriyelilerin ilişkisi, kısa süreceği varsayılan birliktelik düşüncesinin üzerine şekillenen "ev sahibi-misafir" ilişkisinden farklı bir hale bürünmüştür. Yıllar içinde gruplar-arasındaki ilişkinin kötüleşmesi ve uyumun zıt yönünde yol alması gruplar-arası ilişkilerin dinamiklerini inceleyen Sosyal Kimlik Teorisi'ne başvurmayı gerekli kılmıştır. Bu tezde, geniş kitlelerin Suriyelilere ilişkin algısını bu teori çerçevesinde bir analize tabi tutmak amacıyla toplumsal kimliği ilgilendiren ve politik açıdan bireylerin kendilerini ifade etmelerinde seçtikleri başat sosyal medya aracı olan Twitter paylaşımları temel alınmıştır. 2010-2021 yılları arasında toplanan veriler, süreç içinde inşa edilen Suriyeliler algısında, Türkiye kamuoyunun yüksek oranda tehdit ile güdülendiğini ve bu yüzden ekonomi, güvenlik ve demografi gibi alanlarda pejoratif söylemler yaratarak bu alanlarda yeni talepler geliştirdiğini göstermektedir.
The civil war that broke out in Syria in 2011 has led to intense migration flows to Turkey. In ten years, the relationship between the citizens of the Republic of Turkey and the Syrians under Temporary Protection Status has become more complex than the initially constructed "host-guest" relationship. The deterioration of the relationship between these two groups over the years and the opposite direction of harmony have made it necessary to apply to the Social Identity Theory, which examines the dynamics of inter-group relations. In this thesis, Twitter shares, which are proven to be the dominant social media tools that individuals choose to express themselves politically, are taken under examination in order to analyze the perception of the Turkish public regarding the Syrians within the framework of this theory. The data collected between 2010 and 2021 shows that the social identity built in the Turkish public opinion is highly motivated by the threat of the Syrian issue, thus creating pejorative discourses in areas such as economy, security and demography and developing demands in these areas.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RjZwH00oMG4iNa5Sgvlgg211YGTo1f5Uxt-bOAljd7lxKeQSpx8PWxZirQJTPRuS
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8539
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Programları Yüksek Lisans Tezleri / Political Science and International Relations Programs Master Theses

Files in This Item:
File SizeFormat 
708168.pdf3.47 MBAdobe PDFView/Open
Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

208
checked on Sep 18, 2023

Download(s)

864
checked on Sep 18, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.