Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/948
Title: An Analysis Of Wage, Earnings and income inequality in Turkey
Other Titles: Türkiye’ deki ücret, kazanç ve gelir dağılımı eşitsizliğinin analizi
Authors: Ekşi, Ozan
Arslan, Emre Bilal
Keywords: Wage Inequality
Earnings Inequality
Income Inequality
Ücret Eşitsizliği
Kazanç Eşitsizliği
Gelir Eşitsizliği
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Arslan, E.(2014).An Analysis Of Wage, Earnings and income inequality in Turkey.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: The goal of this thesis is to analyze wage, income, and earnings inequalities in Turkey by using the data from Household Budget Surveys that have been available yearly since 2002. A thorough documentation of earnings and hourly wage inequalities is provided for different education and experience groups. The study then documents income inequality in Turkey. Both household and individual income data are used. The importance of household data arises from the fact that the members of a household use the same income sources, and social planners recognize this fact in calculating the well-being of their citizens. Therefore, the difference between household and individual income distributions is important to show the within-country income sharing dynamics in Turkey. Next, a decomposition of yearly incomes to earnings and non-earnings income sources is provided, together with figures showing the distribution of these income sources across households. The second part of the thesis explains the changes in income inequality in Turkey through panel regressions by using the cohort inequality indices.Briefly, this thesis aims to make a significant contribution to the literature and to create an important source of information. The most remarkable results are: the annual earning inequality differs from hourly wage inequality in Turkey. The 2001 crisis had a significant effect on inequality especially during the period of 2002-2004. Earnings are the most important source of individual income and the distribution of earnings and non-earnings does not change significantly over the years. With regard to the results obtained through panel regressions, the most influential variable that changes inequality between 2002 and 2011 is the ratio of credit to the private sector by deposit money banks and other financial institutions to GDP. This variable is used as a financial depth indicator and has an increasing effect on inequality.
Bu tezde Türkiye’deki ücret, gelir ve kazanç eşitsizliğinin analizi yapılmıştır. Veri seti olarak Devlet İstatistik Enstitüsünün (DİE, yeni adıyla Türkiye İstatistik Kurumu; TÜİK) 2002 yılından itibaren yıllık olarak yürüttüğü Hane halkı Bütçe Anketleri kullanılmıştır. Türkiye’deki ücret ve gelir eşitsizliğinin ayrıntılı incelenmesi farklı eğitim ve iş tecrübesi grupları için yapılmıştır. Yine veri olarak hem birey gelir verisi, hem de hane halkı gelir verisi kullanılmıştır. Hane halkı gelirlerinin kullanılmasının sebebi, bu gruba ait kişilerin ortak bir gelire sahip olmaları ve sosyal planlayıcının bu kişilerin refahını ölçerken bu gerçeği dikkate almasıdır. Dolayısıyla hane halkı ve birey gelir dağılımları arasındaki fark, ülke içindeki gelir paylaşım dinamiklerini göstermesi sebebiyle önem teşkil etmektedir. Bu dinamikler, Türkiye sosyal yapısı itibariyle birey gelirlerinin geniş hane halkları tarafından paylaşıldığı bir ülke olduğundan, örneğin Avrupa ülkeleri ile farklılık gösterebilecektir. Daha sonra, yıllık gelirlerin emek ve emek dışı gelir kaynakları ile dekompozisyonu yapılmıştır ve bu gelir kaynaklarının hane halkı üzerindeki dağılımı gösterilmiştir.Diğer bulgular ise kısaca şu şekilde özetlenebilir: Türkiye’ de yıllık ücret eşitsizliği, saatlik kazanç eşitsizliğine göre farklılıklara sahiptir. Özellikle 2002 ile 2004 arasındaki periyotta 2001’de yaşanan ekonomik kriz eşitsizlik üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Fert gelirlerindeki en önemli kalemi çalışarak elde edilen kazanç oluşturmaktadır. Ayrıca emek ve emek dışı elde edilen kazanç dağılımları yıllara göre değişkenlik göstermemektedir. Tezin ikinci kısmında Türkiye’deki gelir eşitsizliğini açıklayıcı değişkenler zaman serisi kullanan regresyonlar yardımıyla açıklanmıştır. Regresyonlar sonucu elde edilen bulgulara göre ise, 2002 ile 2011 yılları arasındaki periyotta gelir eşitsizliği üzerindeki en etkili değişken, mevduat bankaları ve diğer mali kurumlar tarafından özel sektöre sağlanan kredilerin GSYH (Gayri Safi Yurtiçi Hasıla)‘ya oranıdır. Bu değişken, bir finansal derinlik göstergesi olarak kullanılmaktadır ve eşitsizlik üzerinde artan bir etkisi vardır.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/948
Appears in Collections:İktisat Yüksek Lisans Tezleri / Economics Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
358453.pdfEmre Bilal Arslan_tez819.74 kBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Feb 6, 2023

Download(s)

12
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.