Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/958
Title: Hekim-hasta ilişkisinde olumlu ve olumsuz duyguların tüketici davranışı çerçevesinde incelenmesi
Other Titles: Scrutinization of positive and negative emotions among the relationship between physician and patient within the framework of consumer behavior
Authors: Kasnakoğlu, Berna Tarı
Pak, Halil
Keywords: Hastalar
Patients
Olumsuz duygulanım
Negative mood
Sağlık hizmetleri
Health services
Sosyal psikoloji
Social psychology
Tüketici davranışı
Consumer behavior
Tüketici psikolojisi
Consumer psychology
Issue Date: 2014
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi Sosyal Bilimleri Enstitüsü
Source: Pak, H.(2014).Hekim-hasta ilişkisinde olumlu ve olumsuz duyguların tüketici davranışı çerçevesinde incelenmesi.Ankara:TOBB ETÜ Sosyal Bilimler Enstitüsü.[Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi]
Abstract: Aim of the thesis is to research how a physician's display of positive emotions toward a patient affects the patient's negative emotions toward the physician and the patient's satisfaction from the physician. Reviewing theoretical discussions, there are a few studies on the understanding of the relationship between a consumer's negative emotions and a service provider's positive emotions in health services. The importance of this research is to fill this theoretical gap and get consumer researchers attention to this topic. Due to the research's having an exploratory dimension, both qualitative and quantitative research methods are applied. In this sense, in-depth interviews and experimental consumer research method through questionnaires are applied. The analyses are composed of content analysis, independent sampling t test and multivariate hierarchical regression. As a result, a physician's display of positive emotions toward a patient makes the patients feel more negative with the dependency of the patient's psychological severity of her or his illness and age, and it affects their satisfaction from the physician negatively.
Bu çalışmanın amacı hekimin hastaya sergilemiş olduğu olumlu duyguların hastanın hekime hissettiği olumsuz duyguları ve hekimden memnuniyetini hangi yönde etkilediğini araştırmaktır. Kuramsal tartışmalar incelendiğinde, sağlık hizmetlerinde tüketicilerin olumsuz duygularının hizmet sağlayıcıların olumlu duyguları ile olan ilişki çok fazla ele alınmamıştır. Bu çalışmanın önemi kuramsal tartışmalardaki bu boşluğu doldurmak ve bu konu üzerine tüketici araştırmacılarının dikkatini çekmektedir. Araştırmanın keşfedici bir boyutunun olması sebebiyle, bu araştırma kapsamında hem nitel hem de nicel araştırma yöntemlerine başvurulmuştur. Bu kapsamda, derinlemesine mülakatlara ve deneysel tüketici araştırma yöntemi ile anket çalışmalarına başvurulmuştur. Başvurulan analiz yöntemleri ise şunlardır: içerik analizi, bağımsız örneklem t testi ve çok değişkenli hiyerarşik regresyon. Sonuç olarak, hekimin hastaya olumlu duygularını sergilemesi, hastanın psikolojik şiddetine ve yaşına bağımlı olarak hekime hissettiği olumsuz duyguları arttırmakla beraber hekimden memnuniyetini azaltmaktadır.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/tezSorguSonucYeni.jsp
https://hdl.handle.net/20.500.11851/958
Appears in Collections:İşletme Yüksek Lisans Tezleri / Business Administration Master Theses

Files in This Item:
File Description SizeFormat 
363100.pdfHalil Pak_tez1.01 MBAdobe PDFThumbnail
View/Open
Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

98
checked on Dec 26, 2022

Download(s)

44
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.