Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10537
Title: İhalenin Feshi Hakkında 7343 Sayılı Kanunla Yapılan Değişiklikler ve Bunların Değerlendirilmesi
Authors: Aslan, Kudret
Issue Date: 2022
Abstract: 7343 sayılı Kanunla, İcra ve İflas Kanunu’nun ihalenin feshine ilişkin hükümlerinde önemli değişiklikler yapılmıştır. Bu bağlamda, talepte bulunacak kişiler, sadece tapu sicilindeki ilgililerle sınırlı tutulmamış, mahcuzun resmi sicilde kayıtlı bulunan ilgilileri ve sınırlı ayni hak sahipleri de bunlara ilave edilmiş, böylece ihalenin feshini talep edebilecek olanların kapsamı isabetli olarak genişletilmiştir. İhalenin feshini talep edebilecek bazı kimseler bakımından, yarısı peşin olmak üzere nispi harç ödeme zorunluluğu getirilmiş, talebin reddi halinde dahi, kalan harcın nispi olarak ödenmesi zorunluluğu kabul edilmiştir. Ayrıca harç ödemek zorunda olan kişiler bakımından, ihale bedelinin yüzde beşi oranında teminat gösterme zorunluluğu da kabul edilmiştir. Harç ödeme ve teminat gösterme zorunluluğu, özellikle pey sürerek ihaleye katılan ve ihalenin feshini isteyen kişiler bakımından uygulama alanı bulacaktır. Üstelik bu kişiler, ihalenin feshi talebi esastan ya da feragat nedeniyle reddedilirse, ihale bedelinin yüzde onuna kadar para cezasına da mahkûm edilebilecektir. Bir tepki hükmü mahiyetini taşıyan bu hükümler ve yaptırımlar, ihalenin feshi taleplerinin kötüye kullanılmasına, ihalenin ve icra takibinin sürüncemede bırakılmasına engel olma amacı taşımaları noktasında savunulabilir. Ancak diğer taraftan, söz konusu hükümlerle getirilen düzenlemelerin, ölçülülük ilkesiyle bağdaşmadıkları ve hak arama özgürlüğü ve adalete erişimin önünde potansiyel bir engel oluşturdukları da söylenebilir.
URI: https://doi.org/10.34246/ahbvuhfd.1131434
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1157256
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10537
ISSN: 2651-4141
2667-4068
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

20
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.