Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10546
Title: İşyerinin Birden Fazla Devri Halinde Son Devralanın İlk Devredenin Ödenmemiş Sosyal Güvenlik Prim Borçlarından Dolayı Sorumluluğu
Authors: Gürel, Murat
Civan, Orhan Ersun
Issue Date: 2022
Abstract: 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Ka- nunu’nun 5754 sayılı Kanun ile değişik 89. maddesinin birinci fık- rasına göre; işyeri devri hâlinde eski işverenin Sosyal Güvenlik Ku- rumu’na olan borçlarından yeni işveren de sorumlu olacaktır. An- cak hüküm işyerinin birden fazla devri hâlinde son devralanın, ilk devredenin Sosyal Güvenlik Kurumu’na borçlarından sorumlu- luğu konusunda suskundur. Bu sorun Yargıtay içtihatları ve öğre- tide tartışılmıştır. Yargıtay’ın 2018 yılına kadarki içtihatlarında, birden fazla devir hâlinde son devralanın ilk devredenin prim borçlarından kural olarak sorumlu olmayacağı, ancak devir mu- vazaalı ise son devralanın sorumlu olabileceği kabul edilmekteydi. Tespit edebildiğimiz kadarıyla bu kararlar öğretide de hâkim gö- rüş olarak benimsenmiştir. Öte yandan 2018 yılından sonra ko- nuya ilişkin içtihat değişmiş, önceki kararların bir kısmının karşı oyunda dile getirilen görüş, Daire’nin içtihadı haline gelmiş ve oy- birliği ile benimsenmiştir. Buna göre, Yargıtay işyerinin birden fazla devri hâlinde son devralanın da ilk devredenin Sosyal Gü- venlik Kurumu’na olan borçlarından sorumlu olacağını içtihat et- miştir. İşte bu çalışmada soruna ilişkin yargı içtihatları ve öğreti görüşleri hem iş hukuku hem de ticaret hukuku bakımından de- ğerlendirilecektir. Bu doğrultuda önce işyeri devrinin iş hukuku ve ticaret hukukunda neyi ifade ettiği ve bunun hukukî sonuçları üzerinde durulacaktır. Ardından Yargıtay’ın 2018 yılından ön- ceki ve sonraki içtihadındaki gerekçelerin işyeri devrinin hukukî sonuçlarıyla, şirketler hukukunda yapısal değişikliklere ilişkin dü- zenlemelerle örtüşüp örtüşmediği tartışılacaktır.
URI: https://doi.org/10.55027/tfm.1023390
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1122784
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10546
ISSN: 2149-4576
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Page view(s)

6
checked on Oct 2, 2023

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.