Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10619
Title: Bloom filtre tabanli bellek uygulamalari ile gömülü sistemlerde ve islemcilerde etkinlestirilmis Truva atinin belirlenmesi
Other Titles: Detecting an activated Trojan horse in embedded systems and processors with Bloom filter-based memory applications
Authors: Ergin, Oğuz
Bolat, Alperen
Keywords: Bilgisayar Mühendisliği Bilimleri-Bilgisayar ve Kontrol
Computer Engineering and Computer Science and Control
Issue Date: 2022
Publisher: TOBB ETÜ
Abstract: Donanım Truva Atları (DTAlar), modern işlemci tabanlı sistemler için birtakım güvenlik risklerini meydana getirir. İşlemcide yürütülen programın değiştirilmesi, programa ait olmayan buyrukların işlemciye gönderilmesi, program üzerinde analizler ile programcının veya donanımın kritik bilgilerinin ele geçirilmesi ve kaynaklar arasında doğrulamanın engellenmesi gibi birçok güvenlik zafiyetiyle birlikte getirilir. Bloom filtre tabanlı bellek uygulamaları ile işlemci içerisindeki yürütmenin güvenilir olmasını sağlamak mümkündür. Bloom filtrenin sağladığı sorgulama ve eğitim yeteneği sayesinde, buyruklar ve bellek adresleri veri seti ile eğitim yapılır ve yürütme sırasında bu eğitilen veriler sorgulanır. Bu sayede işlemcideki yürütmenin güvenilir ve doğrulanmış olması sağlanır. Diğer taraftan, işlemci ile derleme kaynağı arasında belirlenecek bir takım şifreleme ve güvenli ağ protokolleri ile kaynakların birbirini doğrulaması ve sisteme yapılan dış müdahalelerin oluşturacağı sorunlar engellenebilir. Bu tez çalışmasında belirtilen güvenlik zafiyetlerini engelleyecek mimari tasarımlar ile ilgili çalışmalar sunulmaktadır. Tezde tartışılan ilk çalışma DTA aktivasyonunu tespit etmeyi öneren bir işlemci mimarisidir.Önerdiğimiz mimari, geçici olarak tasarlanmış denetleyicilere dahil edilen ve koruma mimarisine entegre edilen Bloom Filtrelerinin kullanımına dayanmaktadır. Bloom filtreler sıfır yanlış alarmı ve küçük (ve yapılandırılabilir) algılanmayan alarm oranını garanti eder. Koruma mimarisini, bir FPGA üzerinde uygulanan ve bir dizi yazılım kıyaslaması çalıştıran bir RISC-V mikroişlemcisine dayalı bir vaka inceleme sistemine uyguladık. Sonuçlar önerdiğimiz mimarinin olası DTA aktivasyonlarının %99'undan fazlasını sıfır yanlış alarmla tespit edebildiğini gösterildi. %0,68 ile %10,52 arasında değişen bir arama tablosu ek yükü ve %0,68 ile %0,99 arasında bir flip-flop ek yükü ölçtük ve sistemin çalışma frekansında herhangi bir azalmaya neden olmadık. Tezde tartışılan diğer bir çalışma ise işlemci içerisindeki yürütmenin güvenliğini sağlamak ve başta DTA aktivasyonu olmak üzere saldırganlardan programın kendisini ve işlemci ile derleyici arasındaki ağı korumayı önerir. Modern bulut bilişim sistemleri, tipik olarak güvenlik açısından kritik bir kümede derlenen yazılım kaynaklarını gizli tutmak için yürütülebilir yazılımları bir ağ üzerinden dağıtır. Tez ile beraber yeni, verimli ve genel bir yazılım gizleme mimarisi çerçevesi sunan ERIC'i öneriyoruz. ERIC, yazılımı (i) yazılımın nasıl dağıtıldığına bakılmaksızın, yürütülebilir yazılımların yalnızca şifrelenmiş bir sürümünü insan gözünün kullanımına sunarak statik analize ve (ii) şifreli bir yürütülebilir dosyanın yalnızca doğru şekilde olabileceğini garanti ederek dinamik analize karşı korur. Tek bir kimliği doğrulanmış cihaz tarafından şifresi çözülür ve yürütülür. ERIC, verimli yazılım gizleme desteği sağlamak için temel donanım ve yazılım bileşenlerini içerir: (i) bir donanım şifre çözme motoru (HDE), hedef cihazdaki şifrelenmiş donanımın verimli bir şekilde şifresinin çözülmesini sağlar, (ii) derleyici, yalnızca benzersiz bir cihaz verilen yazılım yürütülebilir dosyalarını sorunsuz bir şekilde şifreleyebilir tanımlayıcı. Hem donanım hem de yazılım bileşenleri buyruk mimarisinden bağımsızdır ve ERIC'i genel kılar. ERIC'in ana fikri, fiziksel klonlanamayan işlevleri (PUF'ler), benzersiz cihaz tanımlayıcılarını, yazılım yürütülebilir dosyalarını şifrelemede gizli anahtarlar olarak kullanmaktır. Hedef cihazdaki PUF'a erişemeyen kötü niyetli taraflar, şifrelenmiş ikili dosya üzerinde statik veya dinamik analizler yapamazlar. Uçtan uca değerlendirmek için ERIC'in prototipini bir FPGA üzerinde geliştiriyoruz. Prototipimiz, yazılım şifre çözme maliyetlerini en aza indirmek için RISC-V Rocket Chip'i donanım şifre çözme motoru ile genişletir. RISC-V yürütülebilir dosyalarının kısmi/tam şifrelemesini etkinleştirmek için özel LLVM tabanlı derleyiciyi genişletiyoruz. HDE, küçük FPGA kaynak giderlerine maruz kalır, Rocket Chip taban çizgisine kıyasla %2,63 daha fazla arama tablosu (-ing LUT) ve %3.83 daha fazla flip flop gerektirir. LLVM tabanlı yazılım şifrelemesi, derleme süresini %15,22 ve yürütülebilir program boyutunu %1,59 artırır. ERIC'e açık kaynaklı olarLUTak https://github.com/kasirgalabs/ERIC adresinden erişilebilir.
Hardware trojans pose a number of security risks for modern processor-based systems. It comes with many security vulnerabilities such as changing the program executed on the processor, sending non-program instructions to the processor, capturing critical information of the programmer or hardware with analysis on the program, and preventing validation between sources. With Bloom filter-based memory applications, it is possible to ensure that the execution inside the processor is reliable. Thanks to the querying and training capability provided by the Bloom filter, training is done with a data set of commands and memory addresses, and this trained data is queried during execution. This ensures that execution on the processor is reliable and verified. On the other hand, with a number of encryption and secure network protocols to be determined between the processor and the compilation source, the problems caused by the sources verifying each other and external interventions to the system can be prevented. In this thesis, studies on architectural designs that will prevent the specified security vulnerabilities are explained. The first work discussed in the thesis is a processor architecture that proposes to detect hardware trojan horse (HWT) activation. %Hardware Trojan Horses (HWTs) have been currently inserted in commercial CPUs and, very recently, in memories. In processor based system, HWT could execute their own software on the victim system. Such attacks may allow attackers to run their own instructions or to gain higher/unauthorized privileges over the system. Proposed architecture presents a protection architecture meant to shield the communication between the processor and the memory in processor based system. The architecture aims at detecting the activation on HWTs infesting the instruction and data memories of the system. Our proposal relies on the use of Bloom Filters that are included in ad-hoc designed checkers and integrated in the protection architecture. Bloom filters could guarantee zero false alarms and a small and configurable percentage of undetected alarms. We applied the protection architecture to a case study system based on a processor RI5CY of Pulpino (RISC-V instruction set) implemented on an FPGA and running a set of benchmark programs. Bloom filter based HWT checker mechanism demonstrated to be able to detect more than 99% of possible HWTs activations with zero false alarms. Also we measured a lookup table overhead ranging from 0.68% up to 10.52% and a flip-flop overhead between 0.68% and 0.99%, and with no working frequency reduction. Another study discussed in the thesis proposes to ensure the security of execution inside the processor and to protect the program itself and the network between the processor and the compiler from attackers, especially HWT activation. Modern cloud computing systems distribute software executables over a network to keep the software sources, which are typically compiled in a security-critical cluster, secret. We develop ERIC, a new, efficient, and general software obfuscation framework. ERIC protects software against (i) static analysis, by making only an encrypted version of software executables available to the human eye, no matter how the software is distributed, and (ii) dynamic analysis, by guaranteeing that an encrypted executable can only be correctly decrypted and executed by a single authenticated device. ERIC comprises key hardware and software components to provide efficient software obfuscation support: (i) a hardware decryption engine (HDE) enables efficient decryption of encrypted hardware in the target device, (ii) the compiler can seamlessly encrypt software executables given only a unique device identifier. Both the hardware and software components are ISA-independent, making ERIC general. The key idea of ERIC is to use physical unclonable functions (PUFs), unique device identifiers, as secret keys in encrypting software executables. Malicious parties that cannot access the PUF in the target device cannot perform static or dynamic analyses on the encrypted binary. We develop ERIC's prototype on an FPGA to evaluate it end-to-end. Our prototype extends RISC-V Rocket Chip with the hardware decryption engine (HDE) to minimize the overheads of software decryption. We augment the custom LLVM-based compiler to enable partial/full encryption of RISC-V executables. The HDE incurs minor FPGA resource overheads, it requires 2.63% more LUTs and 3.83% more flip-flops compared to the Rocket Chip baseline. LLVM-based software encryption increases compile time by 15.22% and the executable size by 1.59%. ERIC is publicly available and can be downloaded from https://github.com/kasirgalabs/ERIC.
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=RsTBl6RWK25OBMIKtIgYYSZ9nCxpohr8cSMyyoW60MmI7BtrkhW8a2xtOKypRI5W
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10619
Appears in Collections:Bilgisayar Mühendisliği Yüksek Lisans Tezleri / Computer Engineering Master Theses

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.