Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10817
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorAslan, Kudret-
dc.date.accessioned2023-10-24T07:04:28Z-
dc.date.available2023-10-24T07:04:28Z-
dc.date.issued2023-
dc.identifier.issn1306-8075-
dc.identifier.issn2548-1177-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.15337/suhfd.1283872-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1196750-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/10817-
dc.description.abstract7343 sayılı Kanunla İcra ve İflas Kanunu’nun paraya çevirme hükümleri hakkında önemli değişiklikler yapılmış, özellikle açık artırmanın tamamen elektronik ortamda yapılması esası benimsenmiştir. Bu Kanunla yapılan değişikliklerden biri de satış talebine ilişkindir. İİK m. 106 hükmünde yapılan değişiklik-le borçluya da açıkça satış talep etme yetkisi verilmesi isabetli olmuştur. Taşınır ve taşınmazların satışını talep etme süreleri arasındaki farklılığın kaldırılıp, sürenin her ikisi bakımından da bir yıl olarak öngörülmesi, yeknesaklığı sağlamak bakımından yerindedir. Ancak bu sürenin bir yıl yerine altı ay olarak düzenlenmesi daha isabetli olabilirdi. Borçluya satış yetkisi verilmesi halinde, satış isteme sürelerinin hangi andan itibaren duracağı ve yeniden işlemeye başlayacağının açıkça hükme bağlanması yerindedir. Açık artırmada malın satılamaması halinde alacaklının kalan satış isteme süresi içinde yeniden satış günü talep edebilmesi ve böylece yeniden satış talebine gerek olmaksızın malın satışının mümkün kılınması da isabetli bir değişikliktir. Satışı talep edilme-sine rağmen bir yıllık satış isteme süresi içinde malın satılamaması halinde, satış isteme süresinin alacaklı bakımından bir yılın sona erdiği tarihten itibaren bir yıl daha uzayacağına ilişkin yeni hüküm, ilave süre içinde mal üzerindeki haczin devam edecek olması nedeniyle, alacaklının menfaatlerini korumaya yönelik bir düzenleme niteliğini taşımaktadır. Kanunun 106 ncı maddesinde, satış talep eden alacaklının, bu talebiyle birlikte kıymet takdiri ve satış gider-lerini, motorlu kara taşıtları bakımından bunlara ilaveten muhafaza giderlerini peşin olarak ödemesi zorunluluğu getirilmiştir. Bu hükmün, icra takibinin bir an önce sonuçlanması ve uygulamada yaşanan bazı sorunların giderilmesi amacına yönelik olması nedeniyle isabetli olduğu söylenebilir. Ancak satış talebinin geri alınabilmesi bakımından açık artırma başlangıcı yerine, teklif verme başlangıcının esas alınmasının isabetli olmadığı söylenebilir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofSelçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.title7343 Sayılı Kanunla Yapılan Değişikliklerle Birlikte Hacizli Malların Satış Talebi ve Satış Giderlerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentTOBB ETÜen_US
dc.identifier.volume31en_US
dc.identifier.issue2en_US
dc.identifier.startpage783en_US
dc.identifier.endpage853en_US
dc.institutionauthor-
dc.identifier.doi10.15337/suhfd.1283872-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid1196750en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
item.fulltextNo Fulltext-
item.grantfulltextnone-
crisitem.author.dept05.01. Department of Law-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

16
checked on Apr 15, 2024

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.