Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/10822
Title: Azot Protoksitsiz Düşük Akımlı Desfluran Anestezisinde Remifentanil Ve Fentanil İnfüzyonlarının Hemodinamik Değişiklikler Ve Derlenme Koşulları Açısından Karşılaştırılması
Authors: Şahin, Cihan
Issue Date: 2023
Abstract: Amaç: Azot protoksitsiz düşük akımlı desfluran anestezisinde remifentanil ve fentanil infüzyonlarının hemodinamik değişiklikler ve derlenme koşulları açısından karşılaştırılmasıdır. Gereç ve Yöntem: Elektif kulak cerrahisi geçirecek ve Amerikan Anestezistler Derneği I-II fizyolojik sınıfta 40 yetişkin hasta rastgele Remi- fentanil (Grup R; n=20) ve Fentanil (Grup F; n=20) gruplarına ayrıldı. Kalp hızı, sistolik, diastolik ve ortalama arter basınçları, periferik oksi- jen saturasyonu, Bispektral indeks değeri, soluk sonu karbondioksit ve desfluran konsantrasyonları, inspiratuvar oksijen ve karbondioksit monitorize edildi, değerler 5 dk arayla kaydedildi. Grup R’de 1 μg/kg yükleme ardından 0,25-1 μg/kg/dk remifentanil infüzyonu başlandı; Grup F’de, fentanil 2 μg/kg bolus ardından, 3 μg/kg/saat infüzyon başlandı, infüzyon her 30 dakika sonunda 0,5 μg/kg/h azaltıldı ve ope- rasyonun son 10-15 dakikasında sonlandırıldı. Operasyon sonunda ekstübasyon, spontan göz açma zamanı, Aldrete derlenme skoru ≥9 olma süreleri ile istenmeyen olaylar ve tedavileri kaydedildi. Bulgular: Gruplar hasta özellikleri bakımından benzerdi. Gruplar arasında diastolik arter basınçları 70 ve 80. dakika ölçümlerinde (Grup R’de daha düşük p=0,0174 ve p=0,0346); ortalama arter basınçları 80 ve 85. dakika ölçümlerinde (Grup R’de daha düşük p=0,04 ve p= 0,03) ve kalp hızında birden fazla ölçüm zamanında fark bulundu. Fentanil uygulanan grupta derlenmenin daha erken olduğu belirlendi; derlenme süresi Grup R: 9,9 ± 2,9 dk, Grup F: 8,4 ±0,9 dk (p= 0,0411). Sonuç: Azot protoksitsiz düşük akımlı desfluran anestezisinde remifentanil veya fentanil infüzyonu hemodinamik değişkenler bakımından benzer etkilere sahiptir; her iki ajan bu amaçla güvenle kullanılabilir; azaltılan dozlarda infüzyon şeklinde uygulanan fentanil daha kısa der- lenme süresi sağlamakla remifentanilden üstün bulunmuştur.
URI: https://doi.org/10.52827/hititmedj.1169803
https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/1184193
https://hdl.handle.net/20.500.11851/10822
ISSN: 2687-4717
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item recordCORE Recommender

Google ScholarTM

Check
Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.