Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1377
Title: Vergi Yargılaması Hukukunda Ehliyet
Other Titles: Capacity in procedural tax law
Authors: Canyaş, Oytun
114903
Keywords: Vergi yargılaması hukuku
taraf ehliyeti
dava ehliyeti
aktif husumet
pasif husumet
Procedural tax law
capacity to be a party in a suit
capacity to file a suit
active hostility
passive hostility
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Türkiye Adalet Akademisi
Source: Canyaş, O. (2014). Vergi Yargılaması Hukukunda Ehliyet. Türkiye Adalet Akademisi Dergisi, 5(19), 355–414.
Abstract: Çalışmada “vergi yargılaması hukukunda ehliyet”, objektif ve sübjektif dava ehliyeti olmak üzere iki başlık altında ele alınmıştır. Objektif dava ehliyeti başlığı altında vergi yargılaması hukukunda taraf ve dava ehliyetleri incelenmiştir. Bu kısımdaki analiz salt gerçek kişiler, özel hukuk tüzel kişileri ve diğer hukuki topluluklarla sınırlı tutulmamıştır. Bu başlık altında vergi yargılaması hukukunda idarenin taraf ve dava ehliyeti de detaylı bir biçimde irdelenmiştir. Sübjektif dava ehliyeti başlığı altında ise, vergi yargılaması hukukunda aktif ve pasif husumet kurumları incelemeye konu edilmiştir. Bu çerçevede, yükümlü ve sorumluların aktif husumetlerinin yanı sıra fiili yükümlüler ile üçüncü kişi ödevlilerin husumeti de ele alınmıştır. Bunlara ek olarak sübjektif dava ehliyeti kapsamında konunun düzenleyici işlem boyutu da değerlendirilmiştir.
In this study, “capacity in procedual tax law” has been approached under two titles as the objective and subjective capacity to file a suit. Under the title for objective ca pacity to file a suit, capacity to be a party and capacity to file a suit in procedural tax law have been analysed. The analysis under this part has not been limited with only real persons, legal persons in private law and other legal bodies but administration’s capacity to be a party and capacity to file a suit in procedural tax law have also been scrutinized in detail. Under the title for subjective capacity to file a suit, the notions of active and passive hostility in procedural tax law have been dealt with. In this fra-mework, in additon to active hostility of taxpayers and tax responsibles, hostility of the end users and third party incumbents has also been discussed. Within the concept of subjective capacity to file a suit, the regulatory transaction part of the subject has also been assessed in addition to these subjects.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/172264
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1377
ISSN: 1309-6826
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

36
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.