Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1403
Title: Aort ve Mitral Kapak Darlığının Koroner Kalsiyum Skorlama Tekniği Kullanılarak Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisinin Araştırılması
Other Titles: Investigation of the Relationship Between Coronary Artery Disease and Aort andMitral Valve Stenosis by Using Coronary Calcium Scoring Technique
Authors: Gökaslan, Serkan
Çelebi, Savaş
Kocaoğlu, İbrahim
Gökaslan, Çiğdem
Çelebi, Özlem Özcan
Vural, Murat
258884
Keywords: Aort kapak darlığı
Mitral kapak darlığı
Koroner kalsiyum skorlama
Koroner arter hastalığı
Aort valve stenoses
Mitral valve stenosis
Coronary calcium score
Coronary artery disease
Issue Date: Jan-2017
Publisher: Mebas Medikal Basın Yayın Ltd. Şti.
Source: Gökaslan, S., Çelebi, S., Kocaoğlu, İ., Vural, M., Gökaslan, Ç., Çelebi, Özlem Ö. (2017). Aort ve Mitral Kapak Darlığının Koroner Kalsiyum Skorlama Tekniği Kullanılarak Koroner Arter Hastalığı ile İlişkisinin Araştırılması. MN Kardiyoloji, 24(1), 1-5.
Abstract: Objective: Clinical and histopathological studies support the close relationship between the amount of calcium present in the coronaryarteries and atherosclerotic coronary artery disease. In addition, coronary artery disease and mitral annular calcification (MAC) isthought to have a common etiology. In our study, we investigated the relationship between mitral valve stenosis and aortic valve steno-sis and coronary artery disease by using the coronary artery calcium score.Material and Method:We studied 28 patients with aortic valve stenosis (mean age 64 ± 9.45 years), 23 patients with mitral valve steno-sis (mean age 58 ± 12.23 years) and 18 healthy subjects (mean age 60 ± 7.27 years).Results: The coronary calcium score in aortic valve stenosis group was higher than the control group (p <0.05), and there was no sta-tistically significant difference between coronary artery calcium score in the mitral valve stenosis group and the control group (p> 0.05).Conclusion:The coronary calcium score in patients with aortic stenosis was higher than the control group, while there was no such re-lationship in patients with mitral valve stenosis.
Amaç:Klinik ve histopatolojik çalışmalar, koroner arterde mevcut olan kalsiyum miktarı ile aterosklerotik koroner arter hastalığı arasın-daki yakın ilişkiyi desteklemektedir. Ayrıca koroner arter hastalığı ile mitral anüler kalsifikasyonun ortak etyolojiye sahip olabileceği dü-şünülmektedir. Biz bu çalışmamızda mitral kapak darlığı ve aort kapak darlığı ile koroner arter hastalığı ilişkisini koroner kalsiyum skorukullanarak araştırdık.Gereç ve Yöntem:Çalışmaya aort kapak darlığı olan 28 hasta (ortalama yaş 64 ± 9,45 yıl), mitral kapak darlığı olan 23 hasta (ortalamayaş 58 ±12.23 yıl) ve 18 sağlıklı birey dahil edildi (ortalama yaş 60 ±7.27 yıl). Bulgular: Aort kapak darlığı grubundaki koroner kalsiyum skorunun, kontrol grubundan yüksek olduğu (p< 0,05); mitral kapak darlığıgrubu ile kontrol grubu arasında ise koroner kalsiyum skoru açısından anlamlı fark olmadığı saptandı (p> 0,05). Sonuç: Bu çalışmada aort darlığı olan hastalarda koroner kalsiyum skoru kontrol grubundan yüksek iken; mitral kapak darlığı olan has-talarda böyle bir ilişki olmadığı bulunmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/288133
http://www.medicalnetwork.com.tr/2008_dosya/MN%20Kardiyoloji%20Cilt24%20Say%C4%B11%201%202017.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1403
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

28
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.