Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/1745
Title: 2005-2015 Arası Dönemde Türkiye’de Büyüme-İşsizlik İlişkisi ve Arz-Talep Şoklarının Rolü
Other Titles: Growth-Unemployment Relationship in Turkey for the 2005-2015 Period and the Role of Supply and Demand Shocks
Authors: Ekşi, Ozan
Keywords: Economic Growth
Unemployment Rate
Okun’s Law
Structural VARs
Supply and Demand Shocks
Ekonomik Büyüme
İşsizlik Oranı
Okun Yasası
Yapısal Vektör Oto-regresyon Modeli
Arz ve Talep Şokları
Issue Date: Mar-2016
Publisher: İstanbul Okan Üniversitesi
Source: Eksi, O. (2016). 2005-2015 Arasi Dönemde Türkiye'de Büyüme-Issizlik Iliskisi ve Arz-Talep Soklarinin Rolü/Growth-Unemployment Relationship in Turkey for the 2005-2015 Period and the Role of Supply and Demand Shocks. Finans Politik & Ekonomik Yorumlar, 53(613), 9.
Abstract: This study first investigates the empirical relationship between economic growth and unemployment rate in Turkey for the 2005-2015 period. Our results show that there is a strong negative relationship between the variables in this time period. Next, we investigate the effects of supply and demand shocks underlying the changes in economic growth rate and unemployment rate. According to our results, during our sample period supply shocks have been more effective on real GDP growth rate compared to the demand shocks, whereas for the unemployment rate the situation is reverse. One of the factors driving this result is that during the sample period the unit effect of supply shocks on employment is lower than that of the demand shocks.
Bu çalışmada ilk olarak 2005-2015 arası dönemde Türkiye’de ekonomik büyüme ile işsizlik oranı arasındaki ilişki incelenmiştir. Sonuçlar, değişkenler arasında belirgin ters yönlü bir ilişkinin olduğunu göstermiştir. Çalışmada daha sonra ekonomik büyüme ve işsizlik oranında gözlemlenen değişikliklerin altında yatan arz ve talep değişimlerinin etkileri irdelenmiştir. Buna göre örneklem genelinde arz şoklarının öncellikle reel GSYİH büyüme oranı üzerinde, talep şoklarının ise işsizlik seviyesi üzerinde daha etkili olmuş oldukları gözlemlenmiştir. Bu sonucu sağlayan bir etmen arz şoklarının istihdam üzerindeki birim etkisinin talep şoklarına oranla düşük gerçekleşmiş olmasıdır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/210568
http://www.ekonomikyorumlar.com.tr/files/articles/152820006132_1.pdf
https://hdl.handle.net/20.500.11851/1745
ISSN: 1307-7112
Appears in Collections:İktisat Bölümü / Department of Economics
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

264
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.