Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2060
Title: Yemek Yeme Mekanlarının Oluşum Sürecinde Sosyo-Kültürel ve Fiziksel Belirleyiciler
Authors: Yalçın, Meryem
133325
Keywords: yemek yeme mekânları
kültür
mekânsal oluşum
süreç
dining spaces
culture spatial
formation
process
Issue Date: Jan-2014
Publisher: Anadolu Üniversitesi
Source: Yalçın, M. (2013). Yemek Yeme Mekânlarının Oluşum Sürecinde Sosyo-Kültürel ve Fiziksel Belirleyiciler. Sanat ve Tasarım Dergisi, 1(12), 173-191.
Abstract: Mekânsal üretim zengin bir olu?umun maddele?mi? halidir. Mekân tasarımı esnasında; kültürün, sosyolojik ve psikolojik olu?umların insan davranı?ları üzerinde etkisi iyi anla?ılmalı ve göz önünde tutulmalıdır. Kültürel girdinin oldukça yo?un olan yemek yeme mekânlarının fiziksel varlıklarını olu?turan nesnel özelliklerin toplumsal ve kültürel kimli?i zaman içerisinde farklı dönemlere aktardı?ını söyleyebiliriz. Bu kapsamda yemek yeme mekânlarının olu?umunda fiziksel çevredeki stil, anlam ve normlara ba?lı boyutlar ile estetik be?eninin kayna?ı olan görsel ö?eler hakkında tercihler 'mekân-kültür' ili?kisi ve 'ba?ımlı, ara ve ba?ımsız' de?i?kenler betimsel analiz yöntemiyle farklı bir açısı getirilmektedir.
Making themselves felt in various areas from political and economic changes and transformations across the world to the practices of daily life, social networks have started building a virtual culture within the network environment. Today, great social changes are observed and, maybe, one of the most important factors of this change is technology. With the changes caused by the technological development, different perspectives, values and perceptions can create and relay their own contents via social networks. The conservative bourgeoisie which can consequently be evaluated within the scope of transformations, changes and consequently innovations and as a consequence of the social stratification is addressed in terms of its representation on social networks and within the scope of Weber's social stratification theory. While the social stratification on social networks is emphasized in this evaluation, the advertisement textsused on these networks are examined based on the characteristics of the conservative bourgeoisie from a sociological perspective.
URI: https://dergipark.org.tr/download/article-file/192534
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2060
ISSN: 2149-6595
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

118
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.