Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2906
Title: Mülkiyet Ve Zilyetlik Üzerine Düşünceler
Other Titles: Considerations On Ownership And Possession
Authors: Özlük, Betül
Keywords: Ownership
Restricted Real Rights
Real Rights
Possession
Property
Mülkiyet
Sınırlı Aynî Haklar
Ayni Haklar
Zilyetlik
Malvarlığı
Issue Date: 2019
Publisher: Selçuk Üniversitesi
Source: ÖZLÜK, B. (2019). Mülkiyet ve Zilyetlik Üzerine Düşünceler. Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesi Dergisi, 27 (1), 139-166. DOI: 10.15337/suhfd.545164
Abstract: Ownership, which is affected by the societies’ economical and social structure and relative and open to change from this aspect, has begun to be addressed in a different way in many law systems primarily in the European Union. The new ownership concept is considered in a broad manner so as to cover almost all things, which have an economic value, and the liberalisation of the powers within this scope of the ownership from the ownership right and the allocation of these powers, especially power of possession is deemed usual. In this study, the new ownership concept, which is considered in a very broad manner when compared with the meaning and the coverage of the ownership right in ouır law, has been reviewed.
Toplumların ekonomik ve sosyal yapılarından etkilenen, bu yönüyle göreceli ve değişime açık bir kavram olan mülkiyet, günümüzde başta Avrupa Birliği olmak üzere pek çok hukuk sisteminde farklı şekilde ele alınmaya başlanmıştır. Yeni mülkiyet kavramı, ekonomik değeri olan neredeyse tüm varlıkları kapsayacak şekilde geniş anlaşılmakta, bu kapsamında yer alan yetkilerin ve özellikle bu yetkilerden zilyetliğin de mülkiyet hakkından bağımsız hale getirilmesi ve malik dışındaki kişilere özgülenmesi olağan görülmektedir. Çalışmada, mülkiyet hakkının hukukumuzdaki anlam ve kapsamı ile karşılaştırıldığında son derece geniş anlaşılan yeni mülkiyet kavramı inceleme konusu yapılmıştır.
URI: https://dx.doi.org/10.15337/suhfd.545164
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2906
ISSN: 1306-8075
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.