Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/2907
Title: Adam Çalıştıranın Sorumluluğunda Bir Boşluk, Bağımsız Yüklenicinin Fiilinden Sorumluluk
Other Titles: Legal Gap In Vicarious Lıability: The Lıability Arising Out Of The Independent Contractors' Act
Authors: Özlük, Betül
Keywords: Vicarious Liability
Servant
Independent Contractor
Enterprise Liability
Adam Çalıştıranın Sorumluluğu
Yardımcı Kişi
Bağımsız Yüklenici
Organizasyon Sorumluluğu
Issue Date: 2019
Publisher: Legal Yayıncılık A. Ş.
Abstract: Ever mounting work-share requirement of our age, often requires benefiting from others' labour. The answer to the question of whether people, who hire individuals, can be held liable for the damages arising out of these individuals' acts, varies on the individuals' being 'dependent' or 'independent' contractor. This subject has been regulated in Turkish Code of Obligations in article 66 under the title of "the liability for vicarious agents" and in article 116 under the title of " the liability arising out of servants' acts". When a third person suffers damages, which arise out of the acts of an independent contractor, both articles can not apply. In many judicial systems, it is suggested to regulate of the subject under one single liability title through the removal of the widely criticized differentiation between independent contractor and dependent individual or to find different criteria for differentiating the two concepts.
Günümüzde gittikçe gelişen işbölümü ihtiyacı, çoğu zaman başkalarının emeğinden yararlanmayı zorunlu kılmaktadır. İşlerinin görülmesinde başkalarını çalıştıranların, bu kişilerin fiilleri nedeniyle bir zarar doğduğunda sorumlu tutulup tutulmayacağı sorusunun cevabı ise, çalışanın "bağımlı" veya "bağımsız" olmasına göre değişmektedir. Türk Borçlar Kanununda konu, "adam çalıştıranın sorumluluğu" başlığı altında TBK m. 66'da ve "yardımcı kişilerin fiillerinden sorumluluk" başlığı altında TBK m. 116'da düzenlenmiştir. Bağımsız yüklenici tarafından gerçekleştirilen fiiller nedeniyle bir üçüncü kişi zarar gördüğünde ise, iki hüküm de uygulanamamaktadır. Pek çok hukuk sisteminde eleştirilen bağımsız yüklenici ve bağımlı çalışan arasındaki ayrımın ya tamamen ortadan kaldırılıp tek bir sorumluluk başlığı altında konunun düzenlenmesi ya da iki kavramın ayırt edilmesi için farklı kriterlerin bulunması önerilmektedir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/309875
https://tinyurl.com/qu478nc
https://hdl.handle.net/20.500.11851/2907
ISSN: 1303-9210
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

40
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.