Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3342
Title: Tasarım Sürecinde Eskiz ile Biçim-İçerik Sorgulama ve Çözümlemeleri: Bir Durum Analizi
Other Titles: Analyzing Form-Context Through Sketches In Design Process: A Case Study
Authors: Yakın, Barış
189252
Keywords: Sketch
Design Process
Libeskind
Eskiz
Tasarım Süreci
Issue Date: Jun-2015
Publisher: Ankara Hacı Bayram Veli Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi
Source: Yakın, B. (2015). Tasarım Sürecinde Eskiz ile Biçim-İçerik Sorgulama ve Çözümlemeleri: Bir Durum Analizi. Sanat ve tasarım dergisi, 1(15), 121-137.
Abstract: This study questions the contribution of sketch drawings as an analyze action in the design process. As a result of the relation between the mind, the eye, the hand and the image sketch drawings’ –which is a thinking act- aim is to generate design data. The systematic of design data which contain semantic, functional and formal qualities has been analyzes. Using case-study, this paper evaluates Libeskind’s Jewish Museum Berlin’s sketch drawings. Sketches which are the results of the cyclic reslation between the mind, the eye, the hand and the image are analyzed by their form-context specs.
Çalışma, eskiz çizimlerinin tasarım süreci boyunca gerçekleştirilen sorgulama ve çözümleme eylemlerine katkısını araştırır. Süreçte tasarımcının düşünsel bir aktivite olarak başvurduğu eskiz çizimlerinin, zihin-göz-el-imge ilişkisi sonucu dışa vurumu ve hedef olan tasarım bilgisinin oluşumu/gelişimi incelenmiştir. Tasarım bilgisinin oluşum ve gelişim sürecinde eskiz çalışmaları ile anlamsal, işlevsel ve biçimsel verilerin hangi sistematikte işlemlendiği ve bu işlemlerin sonucunda birbirleri arasındaki veri paylaşımı araştırılmıştır. Belirlenen sistematikte Libeskind’in Berlin Yahudi Müzesine dair eskiz çalışmaları, durum analizi yöntemiyle değerlendirilmiştir. Zihin-göz-el-imge arasında gerçekleşen döngüsel ilişki ile ortaya çıkan eskizler, biçim-içerik özelliklerine göre analiz edilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/181329
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3342
https://dergipark.org.tr/tr/pub/sanatvetasarim/issue/20652/220345
ISSN: 2149-6595
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.