Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3696
Title: GSBL Pozitif Üropatojen Escherichia coli İzolatlarının Plazma Polimerizasyon Tekniği ve Nanomalzemeler ile Modifiye Edilmiş (Mikroplak) Yüzeylerde Biyofilm Oluşumunun İncelenmesi: Deneysel Model
Other Titles: Investigation of Biofilm Formation of ESBL Positive Uropathogenic Escherichia coli Isolates on (Microplate) Surfaces Modified with Plasma Polymerization Technique and Nanomaterials: An Experimental Model
Authors: Hortaç, Elvan
Kaleli Can, Gizem
Çökeliler, Dilek
Yavuzdemir, Şükran
Mutlu, Mehmet
Demirbilek Ekici, Müge
Göçmen, Jülide Sedef
Keywords: Biofilm
nanomaterial
uropathogenic E. coli
Biyofilm
nanomalzeme
üropatojen E. Coli
Issue Date: 2015
Publisher: Türk Mikrobiyoloji Cemiyeti
Source: Hortaç, E., Kaleli, G., Çökeliler, D., Yavuzdemir, Ş., Mutlu, M., Ekici, M. D., ... & Mühendislik, B. Ü. M. F. B. GSBL pozitif üropatojen Escherichia coli izolatlarının plazma polimerizasyon tekniği ve nanomalzemeler ile modifiye edilmiş (mikroplak) yüzeylerde biyofilm oluşumunun incelenmesi: deneysel model. Türk Mikrobiyol Cem Derg 2015; 45: 181, 7.
Abstract: Objective: Extended spectrum beta lactamase (ESBL) positive urinary pathogen Escherichia coli is one of the major agents that lead to catheter-associated urinary tract infection. Prevention of colonization via coating the catheter with biocompatible materials produced by biotechnology is an important step in the prevention of infection. In the presented study, it was aimed to investigate the biofilm formation of ESBL positive urinary pathogen E. coli isolates on microplates which were coated with different bio-compatible nano-materials. Materials and Methods: Biofilm formation of a total of 45 ESBL positive E. coli isolates identified at urine cultures of patients who attended to the medical and surgical outpatient clinics of Ankara TOBB ETU Hospital, on microplates coated with two different monomers [2- hydroxyethyl methacrylate (HEMA) and ethylene glycol dimethacrylate (EGDM)] using plasma polymerization technique was examined. Results: Out of 45 ESBL positive E. coli strains used in the study, 8 were observed to form a slight level of biofilm on uncoated plates whereas on EGDM coated microplates 11, and on HEMA coated microplate only 1 strain formed biofilm. Conclusion: In vitro results showed that using urinary catheters coated with monomer material can reduce catheter associated urinary system infections and morbidity and mortality rates accordingly.
Amaç: Kateter ilişkili üriner sistem enfeksiyonlarına neden olan önemli etkenlerden biri GSBL pozitif üropatojen Escherichia coli’dir. Biyoteknoloji ile üretilen biyouyumlu malzemenin katatere kaplanarak kolonizasyonun engellenmesi enfeksiyonun önlenmesinde önemli bir aşamadır. Sunulan araştırmada, GSBL pozitif üropatojen E. coli izolatlarının farklı biyouyumlu nanomalzemelerle kaplanmış mikroplaklardaki biyofilm oluşumuna etkisinin incelemesi amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Ankara TOBB ETÜ Hastanesi dâhili ve cerrahi polikliniklere başvuran ayaktan hastaların idrar kültüründen izole toplam 45 GSBL pozitif E. coli izolatının plazma polimerizasyon yöntemiyle iki farklı monomerle [2–hidroksietilmetakrilat (HEMA)] ve Etilen glikol dimetakrilat (EGDM)] kaplanmış mikroplaklarda biyofilm oluşumu araştırılmıştır. Bulgular: Araştırmada kullanılan 45 GSBL pozitif E. coli suşunun 8 tanesi standart yöntemler ile boş plaklarda hafif düzeyde biyofilm oluştururken, EGDM ile kaplanmış mikroplakta 11, HEMA ile kaplanmış mikroplakta ise yalnızca 1 suş biyofilm tabaka oluşturmuştur. Sonuç: Monomer yapılarla kaplanmış üriner kateterlerin kullanılmasının üriner sistemde kateter ilişkili enfeksiyonlarını ve buna bağlı morbidite ve mortalite oranlarını azaltabileceğini gösteren in vitro sonuçlar elde edilmiştir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/229965
http://tmc.dergisi.org/text.php3?id=541
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3696
ISSN: 0258-2171
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Jun 5, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.