Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3760
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzdemir, Asuman-
dc.contributor.authorBölükoğlu, Hülya İz-
dc.contributor.authorŞentürk, Nezihe-
dc.date.accessioned2020-09-18T06:11:18Z
dc.date.available2020-09-18T06:11:18Z
dc.date.issued2015
dc.identifier.citationÖzdemir, A., & Şentürk, H. İ. (2015). Temel Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı (Müzik Destekli) Uygulamanın Öğrenci Tutum Düzeyine Etkisi. EKEV Akademi Dergisi; Sayı: 63; 15-30.en_US
dc.identifier.issn1301-6229
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/263066-
dc.identifier.urihttp://www.ekevakademi.org/DergiTamDetay.aspx?ID=470&Detay=Ozet-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3760-
dc.description.abstractIn our age, art performs rich narrative possibilities, object of art and art forms, making benefit of various different disciplines by means of new mothods, techniques and tools. Therefore, it is inevitable for the artist or instructor, who tries to find a place in such a structure, to shift their researches to this way. Starting from this necessity, this research, depends on the combination of music and painting in an interdisciplinary approach. Application has been performed within basic art education lesson plan in Arts and Sports High Schools. The purpose of this research is to determine the effects of this application, which uses interdisciplinary approach in the process of learning basic notions of art as a basis, on the level of attitudes of the students. The study group of the research which consists of the student who study in Painting Department of İMKB Fine Arts and Sports High School in Karabük and experimental (n=7) and control (n=7) groups in the application are determined by the way of random sampling. In the implementation of this study which is in the capacity of experimental research, pretest-posttest control group design is preferred as the research model. While the experimental group is tested with the application which is developed by researcher and supported by music elements in basic art education, traditional methods are applied to control group. At the end of ten weeks, final attitude scale test is applied to experimental and control groups, and the acquired data is analyzed statistically. According to the attitude scale data analysis, a significant increase was not observed in the experimental group compared to the control group.en_US
dc.description.abstractGünümüzde sanat, yeni yöntem, teknik ve araçlarla zengin anlatım olanak arayışlarını, sanat nesnesini, formlarını farklı disiplinlerin alanlarından beslenerek gerçekleştirmektedir. Böyle bir ortamda kendine yer arayan sanatçının, eğitimcinin araştırmalarını bu yöne çevirme zorunluluğu kaçınılmazdır. Söz konusu gereklilikten hareketle, bu çalışmada disiplinlerarası bir yaklaşımla müzik ve resim alanlarının birlikteliğine dayanmaktadır. Uygulama Güzel Sanatlar ve Spor Liselerinde temel sanat eğitimi ders planı içinde gerçekleştirilmiştir. Temel sanat kavramlarını öğrenme sürecinde disiplinlerarası yaklaşımı temel alan uygulamanın, öğrencilerin tutum düzeyindeki etkisini belirlemek için yapılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, Karabük ili İMKB Güzel Sanatlar ve Spor Lisesi’nde Resim bölümünde öğrenim gören 10. Sınıf öğrencileri oluşturmuş ve uygulamanın yapıldığı deney (n=7) ve kontrol (n=7) grubu seçkisiz (random) örnekleme yoluyla seçilmiştir. Bu çalışmada kontrol gruplu ön test-son test araştırma modeli kullanılmıştır. Deney grubuna araştırmacı tarafından geliştirilen müzik öğeleri destekli uygulama (MÖDU), kontrol grubuna geleneksel yöntem uygulanmıştır. 10 hafta sonunda deney ve kontrol grubuna tutum ölçeği son testi uygulanarak veriler istatistiksel olarak analiz edilmiştir. Tutum ölçeği veri analiz sonuçlarına göre, deney grubunda kontrol grubuna göre anlamlı bir artış görülmemiştir.tr_TR
dc.language.isotren_US
dc.publisherEKEV Akademitr_TR
dc.relation.ispartofEKEV Academy Journalen_US
dc.relation.ispartofEKEV Akademi Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectİnterdisciplinaryen_US
dc.subjectBasic Art Educationen_US
dc.subjectBasic Music Componentsen_US
dc.subjectDisiplinlerarasıtr_TR
dc.subjectTemel Sanat Eğitimitr_TR
dc.subjectMüzik Ögeleritr_TR
dc.titleTemel Sanat Eğitiminde Disiplinlerarası Yaklaşıma Dayalı (Müzik Destekli) Uygulamanın Öğrenci Tutum Düzeyine Etkisien_US
dc.title.alternativeThe Effect of Music Supported Practıce on Student Attitudes Based on Interdiciplinary Approach in Basic Art Educationen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Visual Communication Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Görsel İletişim Tasarımı Bölümütr_TR
dc.identifier.volume19
dc.identifier.issue63
dc.identifier.startpage15
dc.identifier.endpage30
dc.institutionauthorBölükoğlu, Hülya-
dc.contributor.YOKid3942-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinidTWpZek1EWTJOZz09-
dc.identifier.trdizinid263066en_US
item.grantfulltextnone-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept06.05. Department of Visual Communication Design-
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

144
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.