Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3801
Title: Torakotomi Sonrası Ağrı Tedavisinde İntravenöz Hasta Kontrollü Analjezi Yöntemi İle Petidin, Fentanil Ve Tramadolün Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison Of Pethidine, Fentanyl And Tramadol Used With The Intravenous Patient-Controlled Analgesia Method In Pain Management Following Thoracotomy
Authors: Özmert, Sengül
Tokat, Arif Osman
Çanakçı, Ahmet Necati
258897
Keywords: Thoracotomy
patient-controlled analgesia
pethidine
fentanyl
tramadol
Torakotomi
hasta kontrollü analjezi
petidin
fentanil
tramadol
Issue Date: 2019
Publisher: S.B.Ü. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi
Source: Özmert, S., Tokat, A. O., & Çanakçı, A. N. TORAKOTOMİ SONRASI AĞRI TEDAVİSİNDE İNTRAVENÖZ HASTA KONTROLLÜ ANALJEZİ YÖNTEMİ İLE PETİDİN, FENTANİL VE TRAMADOLÜN KARŞILAŞTIRILMASI. Ankara Eğitim ve Araştırma Hastanesi Tıp Dergisi, 52(1), 13-19.
Abstract: INTRODUCTION: To compare the analgesic efficacy, side-effects, and haemodynamics effects of pethidine, fentanyl and tramadol used with the intravenous Patient-Controlled Analgesia (PCA) method following thoracotomy. MATERIAL AND METHOD: With the approval of the Local Ethics Committee, 60 patients undergoing a thoracotomy operation were included in the study. All patients were ASA I-II, aged 18-65 years, and randomized into 3 groups. Demographic data were recorded. In the postoperative period, intravenous analgesia was administered via a PCA device. The pethidine group were administered a loading dose of 0.6mg/kg, and a request dose of 0.2mg/kg with basal infusion of 0.1 mg/kg/hour. In the fentanyl group, the loading dose was 0.8mg/ kg, request dose 0.4mg/kg and basal infusion 0.3 mg/kg/hour. In the tramadol group, the loading dose was 1mg/kg, request dose 0.2mg/kg and basal infusion 0.1mg/kg/hour. In all 3 groups, the locked out time was set as 15 minutes. Blood pressure, heart rate, respiratory rate, O2 saturation, Visual Analog Scale (VAS) and Verbal Pain Scale (VPS) values were recorded at baseline, then at 1, 2, 4, 6, 8, 12 and 24 hours, together with side-effects, and patient and physician satisfaction. RESULTS: No statistically significant difference was determined between the 3 groups in respect of demographic data, systolic blood pressure, heart rate, respiratory rate and side-effects. Compared to the baseline values, a statistically significant decrease was determined in all 3 groups in the VAS and VPS values at all the measured times (p
AMAÇ: Torakotomi sonrası intravenöz Hasta Kontrollü Analjezi (HKA) yöntemi ile petidin, fentanil ve tramadol’ün analjezik etkinliği, hemodinami üzerine olan etkileri ve yan etkilerini karşılaştırmaktır. GEREÇ VE YÖNTEM: Etik Kurul onayı ile ASA I-II, 18-65 yaş arası torakotomi ile operasyon geçiren 60 hasta rastgele üç gruba ayrılarak araştırmaya dahil edildi. Demografik veriler kaydedildi. Postoperatif dönemde hastalara HKA cihazı takılıp intravenöz olarak ilaç uygulamasına başlandı. Petidin grubunda; yükleme dozu 0.6 mg/kg, istem dozu 0.2 mg/kg, bazal infüzyon 0.1 mg/kg/saat, fentanil grubunda; yükleme dozu 0.8 µg/kg, istem dozu 0.4 µg/ kg, bazal infüzyon 0.3 µg/kg/saat, tramadol grubunda; yükleme dozu 1 mg/kg, istem dozu 0.2 mg/kg, bazal infüzyon 0.1 mg/kg/ saat ve üç grupta da kilitli kalma süresi 15 dakika olacak şekilde uygulandı. Başlangıç, 1, 2, 4, 6, 8, 12 ve 24. saatlerde kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı, O2 satürasyonu, Vizüel Analog Skala (VAS) ve Verbal Ağrı Skala (VS) değerleri, yan etkiler, doktor ve hasta memnuniyetleri kayıt edildi. BULGULAR: Demografik veriler, sistolik kan basıncı, kalp hızı, solunum sayısı ve yan etkiler açısından üç grup arasında istatistiksel açıdan fark bulunmadı. Başlangıç değerlerine göre, tüm ölçüm zamanlarındaki VAS ve VS değerlerinde azalma her üç grupta istatistiksel olarak anlamlıydı (p
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/372801
https://hdl.handle.net/20.500.11851/3801
https://dergipark.org.tr/tr/pub/aeahtd/issue/43891/482714
ISSN: 1304-6187
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.