Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/3993
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorDemir, Şule-
dc.contributor.authorİkizer, Gözde-
dc.date.accessioned2021-01-22T06:24:07Z-
dc.date.available2021-01-22T06:24:07Z-
dc.date.issued2020
dc.identifier.issn1304-4796
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/3993-
dc.identifier.urihttps://doi.org/10.18026/cbayarsos.648986-
dc.description.abstractIn this study, the aim was to examine the relationship between existential anxieties and personality traits, prior history of mental and physical health, and demographic characteristics in a sample of university students. Accordingly, 319 university students with a mean age of 20.84 completed the assessment tools for study variables. Data were collected by using a demographic information form, Existential Anxiety Scale and Basic Personality Traits Inventory. The findings showed that the participants' gender, age, and year in university were differentially related to existential concerns. A history of mental disorders was associated with higher levels of existential anxiety while a history of life-threatening physical illness was associated with only lower levels of meaninglessness anxiety. Personality factors were found to significantly predict existential anxiety. The findings would contribute to better understand existential anxiety and the factors associated with it.en_US
dc.description.abstractBu çalışmada, üniversite öğrencilerinin varoluşsal kaygılarıyla kişilik özellikleri, psikolojik ve fiziksel sağlık geçmişleri ve demografik özellikleri arasındaki ilişkinin incelenmesi hedeflenmiştir. Bu doğrultuda ortalama yaşları 20.84 olan 319 üniversite öğrencisi çalışma değişkenleri ile ilgili ölçüm araçlarını doldurmuştur. Veriler demografik bilgi formu, Varoluşsal Kaygılar Ölçeği ve Temel Kişilik Faktörleri Ölçeği kullanılarak toplanmıştır. Bulgular, katılımcıların cinsiyet, yaş ve üniversitedeki sınıf düzeylerinin varoluşsal meseleler ile farklı şekilde ilişkili olduğunu göstermiştir. Psikolojik bozukluk geçmişi daha yüksek varoluşsal kaygı düzeyleri ile ilişkiliyken, hayatı tehdit eden fiziksel hastalık geçmişi yalnızca daha düşük anlamsızlık kaygısı ile ilişkili bulunmuştur. Kişilik özelliklerinin varoluşsal kaygıyı anlamlı düzeyde yordadığı bulunmuştur. Bulguların, varoluşsal kaygının ve bununla ilişkisi olan etkenlerin daha iyi anlaşılmasına katkı sağlayacağı düşünülmektedir.en_US
dc.language.isotren_US
dc.publisherManisa Celal Bayar Üniversitesitr_TR
dc.relation.ispartofManisa Celal Bayar Üniversitesi Sosyal Bilimler Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectExistential Anxietyen_US
dc.subjectHealthen_US
dc.subjectPersonality Traitsen_US
dc.subjectVaroluşsal Kaygıtr_TR
dc.subjectSağlıktr_TR
dc.subjectKişilik Özellikleritr_TR
dc.subjectÜniversite Öğrencileritr_TR
dc.titleVaroluşsal Kaygının Kişilik, Sağlık ve Demografik Özellikler ile İlişkisien_US
dc.title.alternativeThe Relationship Between Existential Anxiety and Personality, Health, and Demographic Characteristicsen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Science and Literature, Department of Psychologyen_US
dc.departmentFakülteler, Fen Edebiyat Fakültesi, Psikoloji Bölümütr_TR
dc.identifier.volume18
dc.identifier.issue4
dc.identifier.startpage352
dc.identifier.endpage368
dc.authorid0000-0003-3567-5991-
dc.institutionauthorİkizer, Gözde-
dc.identifier.doi10.18026/cbayarsos.648986-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
item.languageiso639-1tr-
item.cerifentitytypePublications-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.openairetypeArticle-
crisitem.author.dept07.04. Department of Psychology-
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

Page view(s)

174
checked on Dec 5, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.