Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/4165
Title: The Clinical and Histological Analysis of 140 Cases of Ameloblastoma: An Emphasis to Histological Variants
Other Titles: 140 Ameloblastom Olgusunun Klinik ve Histolojik Analizi: Histolojik Varyantların Değerlendirilmesi
Authors: Dereci, Ömür
Kahraman, Devrim
Koşar, Yasin Çağlar
Karagece, Ülker Yalçın
Günhan, Ömer
Keywords: Ameloblastoma
histopathology
diagnosis
Ameloblastom
histopatholoji
teşhis
Issue Date: 2020
Publisher: Türkiye Klinikleri (Ortadoğu Reklam Tanıtım Yayıncılık Turizm Eğitim İnşaat Sanayi ve Ticaret A.Ş.)
Source: DERECİ, Ö., KAHRAMAN, D., KOŞAR, Y. Ç., KARAGECE, Ü. Y., & GÜNHAN, Ö. (2020). The Clinical and Histological Analysis of 140 Cases of Ameloblastoma: An Emphasis to Histological Variants. Turkiye Klinikleri. Dishekimligi Bilimleri Dergisi, 26(3).
Abstract: Objektive: The objective of this study is to evaluate the clinical and demographic features of ameloblastoma cases of a pathology center with a detailed examination of the histopathological properties of the subtypes and variants. Material and Methods: The clinical and radiological data and histologic slides of ameloblastoma cases diagnosed and treated between 2005 and 2017 were retrieved from the archives. Histopathological features of previously diagnosed cases were re-evaluated and re-classification of all cases was performed in accordance with the World Health Organization (WHO) classification of odontogenic tumors. The significance of the relationship between radiological appearance (multiocularity/unilocularity) and final histological diagnosis (solid/unicystic) was evaluated with statistical analysis. Results: There were a total of a hundred and forty cases of ameloblastoma. A hundred and twenty (85.7%) cases were diagnosed as solid type. Sixteen (11.4%) cases were diagnosed as unilocular ameloblastoma. Three cases showed admixed histopathological characteristics. There was a significant relationship between radiological appearance and histological diagnosis (p=0.005). All recurrent luminal unicystic ameloblastomas were re-diagnosed as mural subtype in the histopathological examination. Conclusion: The presence of rare variants should be diagnosed correctly with a thorough histopathological examination to contribute to the prognosis. The radiographic appearance of the tumor is correlated with the histological subtype. In the examination of recurrent unicystic cases, the surgical specimen should be entirely inspected to indicate mural ameloblastic invasions.
Amaç: Bu çalışmanın amacı, bir patoloji merkezindeki ameloblastoma olgularının alt tiplerinin ve varyantlarının histopatolojik özelliklerini detaylı şekilde inceleyip klinik ve demografik özelliklerini değerlendirmektir. Gereç ve Yöntemler: 2005-2017 yılları arasında tanı koyulan ve tedavi edilen ameloblastoma olgularının klinik ve radyolojik verileri ve histolojik kesitleri arşivlerden temin edildi. Önceden tanı alan olguların histopatolojik özellikleri yeniden değerlendirildi ve tüm olguların Dünya Sağlık Örgütü (DSÖ) odontojenik tümör sınıflamasına göre yeniden sınıflandırılması yapıldı. Radyolojik görünüm (multiloküler / uniloküler) ile nihai histolojik tanı (solid / unikistik) arasındaki ilişkinin istatistiksel analiz ile değerlendirilmesi yapıldı. Bulgular: Çalışmaya toplam 140 ameloblastoma olgusu dahil edildi. Yüz yirmi (%85,7) olgu solid tip olarak teşhis edildi. On altı (%11,4) olguya uniloküler ameloblastom tanısı kondu. Üç vakada rutin sınıflama içerisine girmeyen çeşitli histopatolojik özellikler gösterildi. Radyolojik görünüm ile histolojik tanı arasında anlamlı bir ilişki saptandı (p= 0.005). Tüm rekürrent lüminal unikistik ameloblastomlara histopatolojik incelemede mural alt tipi olarak tekrar tanı koyuldu. Sonuç: Ameloblastoma olgularında nadir varyantların varlığı prognoza katkıda bulunması için ayrıntılı bir histopatolojik inceleme ile doğru şekilde teşhis edilmelidir. Tümörün radyografik görünümü ile histolojik alt tipi arasında ilişki bulunmaktadır. Tekrarlayan unikistik olguların muayenesinde, cerrahi örnek, mural ameloblastik invazyonu göstermek için bir bütün olarak incelenmelidir.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/400949
https://hdl.handle.net/20.500.11851/4165
https://www.turkiyeklinikleri.com/article/en-the-clinical-and-histological-analysis-of-140-cases-of-ameloblastoma-an-emphasis-to-histological-variants-88029.html
ISSN: 1300-7734
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

50
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.