Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5176
Title: 2023 Türkiye Vizyonu, Halk Kütüphenesi Politikaları ve Çemişgezek: Batı Ülkeleri ve Türkiye Halk Kütüphanelerinin İşlevsel Açıdan Bir Karşılaştırması
Other Titles: 2023 Vision of Turkey, Public Library Policies and Çemişgezek: A Comparison of Public Libraries in Western Countries and Turkey with an Emphasis on Functional Aspects
Authors: Alpay, Selma Aslan
Keywords: Uluslararası İlişkiler
Issue Date: 2009
Abstract: Batı ülkelerinde ve Türkiye’de halk kütüphanelerinin mevcut durumu ve uygulanan politikalar medyada yer alan haberler, resmi politika belgeleri ve literatüre dayalı olarak gözden geçirilmiş ve Türkiye’nin halk kütüphanesi politikası irdelenmiştir. Anahatları ile Avrupa ile aynı paralelde hareket ettiği izlenimi vermekle birlikte, Türkiye’de geçmişten gelen boşluğun göz ardı edilmesi ve halk kütüphanelerinin toplumsal içe alma, varsılla yoksul arasındaki uçurumu azaltma, halkı yaşam boyu öğrenme olanaklarından yararlandırma gibi konularda oynayabileceği sosyo-ekonomik rolden çok, ağırlıklı olarak, kültürel boyuta yoğunlaşmaları nedeniyle bilgi toplumuna dönüşüme potansiyel katkılarının yeterince değerlendirilmediği sonucuna varılmıştır.
The present situation of public libraries and the policies adopted concerning public libraries in the western world and Turkey have been surveyed based on some news items, official policy papers and professional literature for the purpose of reviewing Turkish public library policy using a comparative approach. The findings of the study indicates that Turkey seems to be following the same principles with Europe in broad terms. However, it has been concluded that the full potential of the public libraries are not likely to be utilized because of the oversight of the gap in their service level compared to their European counterparts all these decades, and also because of emphasizing the cultural function of the public libraries rather than the role they can play in transitioning to knowledge society, contributing to closing the gap between the rich and the poor, helping with social inclusion and contributing to lifelong learning.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/91044
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5176
ISSN: 1300-0039
2147-9682
Appears in Collections:Kütüphane / Library
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

200
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.