Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5212
Title: Application of multiple ıntelligences theory in art history instruction
Other Titles: Çoklu zeka teorisinin sanat tarihi eğitiminde uygulanması
Authors: Erkan, Tolga
Üster, Sema
Issue Date: 2012
Abstract: Howard Gardner’in çoklu zeka teorisi ve teorinin sınıfta uygulamaları, son yıllarda eğitimciler ve araştırmacılar tarafından yaygın olarak kabul görmekte ve kullanılmaktadır. Bu çalışma, çoklu zeka teorisinin yüksek eğitimde, sanat eğitiminde uygulanması üzerinedir. Çalışma, Sanat Tarihi dersinde, çoklu zeka teorisinin uygulandığı sınıflar ile teorinin uygulanmadığı geleneksel metotla ders yapılan sınıfların basari oranları arasında belirgin bir fark olup olmadığını araştırmaktadır. Araştırma, deney ve kontrol grubu olmak üzere, rastgele seçilen iki grupla uygulanmıştır. Deney grubunda, dersler çoklu zeka teorisine göre uygulanmış, kontrol grubunda ise dersler geleneksel yöntemle yapılmıştır. Çalışma sonrasında uygulanan ttest analizi, deney grubunun, bilgi düzeyinin artması, ders notları, sanat anlayışı, yorumu, hatırlama ve estetik değer anlayışı kazanma gibi alanlarda kontrol grubuna göre, belirgin olarak daha fazla başari gösterdiğini kanıtlamıştır.
Howard Gardner’s Multiple Intelligences theory and its classroom implementations have been widely accepted and applied in the field of education for the past two decades by most educators and researchers. This study discusses the critic’s view of the Multiple Intelligences theory within the field of art education in higher education. This research examines whether there is a significant difference between multiple intelligence instruction and traditionally designed Art History instruction. There are two groups in the experiment, namely experiment group and control group, which are randomly selected. The experimental group has been instructed through Multiple Intelligence strategies while the control group has employed traditional methods. After the study, independent t-test analysis indicated that the experimental group produced significantly greater achievement in increasing the levels at knowledge, grade, a sense of art, interpretation, remembrance and aesthetic value.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/134837
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5212
ISSN: 1300-9435
2667-6206
Appears in Collections:Görsel İletişim Tasarımı Bölümü / Department of Visual Communication Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

34
checked on Feb 6, 2023

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.