Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5228
Title: Bir koruma tedbiri olarak koruyucu aile kurumu ve koruyucu aile yönetmeliği
Other Titles: Foster care as a protection order and the regulation on foster care
Authors: Doğan, Recep
Keywords: Aile Çalışmaları
Hukuk
Sosyal Çalışma
Issue Date: 2013
Abstract: Türk hukukunda, hukuk sistemimize girdiği ilk andan itibaren hâkimin izin ve denetimine bağlı bir çocuk koruma tedbiri (order) olarak öngörülen koruyucu aile kurumu, yeni Koruyucu Aile Yönetmeliği’nin (KAY) yürürlüğe girmesiyle birlikte, korunmaya muhtaç çocuklar için kurum bakımına alternatif bir bakım modeline, hukuki nitelik itibariyle de idare ile koruyucu aile arasında imzalanan kendine özgü (sui generis) bir sözleşme haline dönüşmüştür. Koruyucu aile kurumuna ilişkin temel mevzuat olarak kabul edilmesi gereken yeni Yönetmelik, gerek içerdiği hükümler, gerekse dayandığı temel ilke ve esaslar nedeniyle hukuki bir takım sorunlara ve uygulamada tereddütlere yol açabilecek niteliktedir. Bu nedenle bu makalede koruyucu aile kurumunun hukuki niteliği ile yeni Yönetmeliğin üst hukuk normlarına uygunluğunun tartışılması ve Yönetmeliğin bazı muğlak hükümlerinin diğer hukuksal normlar ile beraber yorumlanıp açıklanarak, uygulayıcılara rehberlik edilmesi amaçlanmaktadır.
As far as Turkish law is concerned, since it was introduced, the concept of foster care has always been regarded as an order imposed for children in need of protection, and periodically reviewed by the court. However, the new regulation on foster care and foster parents has changed this concept and simply regarded it as a care model which is an alternative to institutional care. This new concept fundamentally shifted the nature of the foster care from an order to a non-typical (sui generis) contract, signed between authorities responsible foster care and foster parents. Seen from this perspective, the new concept can potentially cause some legal problems. Moreover, due to its wordings and principles on which it is based, the new regulation might cause inconsistency in terms of its interpretation and application. Therefore, this article aims to explain how the provisions of the new regulation should be interpreted and whether the shift in the principles of foster care is in contradiction to other rules of Turkish Civil Code and Constitution.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/147752
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5228
ISSN: 1300-9885
Appears in Collections:Hukuk Fakültesi / Faculty of Law
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

18
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.