Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5250
Title: Differences in Traffic Climate between Driving Simulation Scenarios with Different Complexity Levels
Other Titles: Farklı Karmaşıklık Seviyelerine Sahip Sürüş Simülasyon Senaryoları Arasında Trafik İklimine Bağlı Farklılıklar
Authors: Zihni, Yeşim Üzümcüoğlu
Öztürk, İbrahim
Özkan, Türker
Issue Date: 2020
Abstract: Road traffic injuries are one of the most important public health problems all over the world. Despite of the globality of the problem, driver behaviors, road traffic accidents and injuries show regional difference. Perceived traffic climate is related to driver behaviors. In order to predict driver behaviors, Traffic Climate Scale is used, which measures road users’ perceptions towards traffic system. Previously, the validity of Traffic Climate Scale was tested with self-report measures (i.e. Driver Behavior Questionnaire) and with simulator based results. Characteristics of simulator scenarios show differences based on purpose of research questions. However, researchers do not have enough information about whether participants perceive these differences or not. With respect to this, the aim of the present study is to test whether Traffic Climate Scale could be used to evaluate the characteristics of a simulated driving environment. For this reason, a total of 78 participants between the ages of 18 and 25 (M = 22.28, SD = 1.64) drove two driving simulation scenarios. High complexity scenario was perceived as more internally demanding than low complexity scenario. The results showed that, in addition to the country-level measurement of traffic climate, traffic climate measurement might be used to evaluate the perception of driving simulation scenarios. There is also a need of future studies that includes different driving simulators and scenarios.
Trafik kazalarına bağlı yaralanmalar dünya çapında en önemli halk sağlığı problemlerinden biridir. Küresel bir problem olmasına rağmen, sürücü davranışları, traik kazaları ve yaralanmalar bölgesel farklılıklar göstermektedir. Algılanan trafik iklimi sürücü davranışları ile ilişkilidir. Sürücü davranışlarını yordamak için yol kullanıcılarının trafik sistemine yönelik algılarını ölçen Trafik İklimi Ölçeği kullanılmaktadır. Daha önce Trafik İklimi Ölçeğinin geçerlik çalışmaları hem öz beyana dayanan ölçekler (Sürücü Davranışı Ölçeği) hem de simülatör kullanılan çalışmalar ile gerçekleştirilmiştir. Simülatör senaryolarının özellikleri, araştırma sorularının amacına göre farklılıklar gösterir. Ancak araştırmacılar, katılımcıların bu farklılıkları algılayıp algılamadığı hakkında yeterli bilgiye sahip değildir. Bu bağlamda, bu çalışmanın amacı Trafik İklimi Ölçeğinin simüle edilmiş bir sürüş ortamının özelliklerini değerlendirmek için kullanılıp kullanılamayacağını test etmektir. Bu çalışmanın amacı, sürüş simülatöründe trafik iklimi ölçümünün geçerliliğini test etmektir. Bu nedenle, iki sürüş simülasyonu senaryosu 18 ile 25 yaş arasındaki 78 katılımcı (Ort = 22.28, SS = 1.64) tarafından tamamlanmıştır. Yüksek karmaşıklık senaryosu, düşük karmaşıklık senaryosundan içsel gereksinimler açısından daha yüksek olarak algılanmıştır. Sonuçlar, ülke genelinde trafik ikliminin ölçülmesine ek olarak, sürüş simülasyonu senaryolarının algılanmasını değerlendirmek için trafik iklimi ölçümünün kullanılabileceğini göstermiştir. Gelecekteki çalışmalarda farklı sürüş simülatörleri ve senaryoları ile yapılacak çalışmalara da gereksinim duyulmaktadır.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/425204
https://doi.org10.7816/nesne-08-17-01
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5250
ISSN: 2147-6489
2147-6489
Appears in Collections:Psikoloji Bölümü / Department of Psychology
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

24
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.