Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5371
Title: Öğrencinin Güçlendirilmesi ve Öğrenciyi Güçlendiren Eğitim Programları Üzerine Bir Analiz
Other Titles: An Analysis of Student Empowerment and Empowering Curricula
Authors: Şeref, Meltem
Mızıkacı, Fatma
Issue Date: 2020
Abstract: Bu çalışmanın amacı, öğrencinin eğitim yoluyla güçlendirilmesinin felsefi temellerini, ilgili kavram ve kuramları, öğrencinin güçlendirilmesinde eğitim programlarının işlevini ve ilgili araştırmaları inceleyerek öğrenciyi güçlendiren eğitim programlarının geliştirilmesine yönelik öneriler sunmaktır. Bu çalışma alan yazın taramasına dayalı bir derleme çalışması niteliği taşımaktadır. Araştırmanın yöntem kısmında Pautasso (2013) tarafından önerilen araştırma ilkeleri benimsenmiştir. Araştırmada ilk olarak “öğrencinin güçlendirilmesi” kavramı kuramsal ve kavramsal temelleri ile incelenmiştir. Yapılan alan yazın taraması sonucunda öğrenciyi güçlendiren eğitim programlarının temel özelliklerinin; katılımcılık, duyuşsal boyut, problem odaklılık, durum odaklılık, çok kültürlülük, diyalog odaklılık, geleneksel anlayış karşıtlığı, demokratik boyut, araştırma odaklılık, disiplinlerarası anlayış ve eylem odaklılık olduğu; bununla birlikte eğitim programlarının öğrencileri akademik, sosyal ve politik olma üzere üç boyutta güçlendirdiği belirlenmiştir. Öğrencinin güçlendirilmesi kavramını ele alan ilgili araştırmaların daha çok son on yılda ve yükseköğretim düzeyinde yapıldığı sonucuna ulaşılmış ve bu çalışmaların bir analizi sunulmuştur. Sonuç bölümünde ise eğitim programlarının temel felsefesinin ve amacının çağa uygun şekilde öğrenenin gücünün nasıl yönlendirileceğine odaklanması gerekliliği tartışılmıştır.
The aim of this study is to review the theoretical and philosophical background of student empowerment, determine the key features of curricula which empower students, analyze how student empowerment is studied in the literature and put forward suggestions to develop empowering curriculum. This study was designed as a literature review which followed the steps suggested by Pautasso (2013) for review studies. In the study, firstly, the concept of "student empowerment" was examined with its theoretical and conceptual foundations. The literature review revealed that the key features of empowering curriculum were participation, affective dimension, problem orientation, case orientation, multi-culturalism, dialogue, opposition to the traditional understanding, democracy, interdisciplinary approach and action orientation; and students are empowered in three dimensions which are academic, social and political empowerment. It was also found that the majority of the research on student empowerment was conducted in higher education context and within the last decade. An analysis of these studies was presented. In the conclusion part, it was recommended that the basic philosophy and aims of the curriculum should be on how to lead the student power towards the needs of this century.
URI: https://app.trdizin.gov.tr/makale/TkRBeU1qWTFOUT09
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5371
ISSN: 1303-8451
2459-1912
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

4
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.