Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5397
Title: Santral Kornea Kalınlığı Ölçümlerinin Ultrasonik Pakimetri ve İki Yeni Optik Yöntemle Karşılaştırılması
Other Titles: Comparison of Measurement of Central Cornea Thickness with Ultrasonic Pachymetry and Two New Optic Methods
Authors: Özülken, Kemal
Aydemir, Gözde Aksoy
Kızıltoprak, Hasan
Aydemir, Emre
Issue Date: 2019
Abstract: Amaç: Sağlıklı erişkinlerde Scheimpflug-Placido topografi, otorefraktometri ve ultrasonik pakimetri cihazları ile ölçülen santral kornea kalınlıkları ölçümünün karşılaştırılması amaçlanmıştır. Gereç ve Yöntem: Yaşları 18-55 yıl arasında değişen 98 sağlıklı katılımcının 196 gözünden her üç yöntemle elde edilen santral kornea kalınlığı ölçümleri çalışmaya dahil edildi. Santral kornea kalınlığı ölçümleri sırasıyla topografi, otorefraktometri ve ultrasonik pakimetri cihazları ile yapıldı. Cihazlardan alınan sonuçlar arasındaki ilişki Spearman korelasyon analizi ve eşleştirilmiş t-testi ile değerlendirildi. Bulgular: Ortalama santral kornea kalınlığı değeri topografi cihazı ile 522,58 ± 45,142 µm, otorefraktometri cihazı ile 520,93 ± 43,422 µm ve ultrasonik pakimetri cihazı ile 531,13 ± 45,331 µm idi. Ultrasonik pakimetri ile elde edilen ortalama santral kornea kalınlığı değeri, topografi ve otorefraktometri cihazları ile elde edilen ortalama santral kornea kalınlığı değerlerine göre istatiksel olarak anlamlı ölçüde yüksek idi (p=0,01). Yöntemler arasında yapılan Spearman korelasyon analizinde tüm yöntemlerin çiftler halinde karşılaştırılması sonucu birbirleriyle pozitif yönde güçlü bir ilişki bulundu. Sonuç: Santral kornea kalınlığı ölçümleri cihazların modeli ve uygulayıcıların farklılığına bağlı olarak değişebilmektedir. Çalışmamızda ultrasonik pakimetri ile yapılan ölçümlerde santral kornea kalınlığı değeri daha yüksek ölçülmüştür. Topografi ve otorefraktometri cihazları ile ultrasonik pakimetri cihazı ile elde edilen santral kornea kalınlığı değerleri arasında istatiksel olarak anlamlı fark olmasına rağmen korelasyon analizinde pozitif güçlü ilişki gözükmektedir.
Objective: To compare central corneal thickness measurements in healthy adults with Scheimpflug-Placido topography, autorefractometry and ultrasonic pachymetry. Material and Method: The central corneal thickness measurements from all three methods obtained from 196 eyes of 98 healthy participants aged between 18-55 years were included in the study. Central corneal thickness measurements were performed by topography, autorefractometry and ultrasonic pachymetry devices, respectively. Spearman correlation analysis and paired t-test were used to evaluated the relationship between the results obtained from the devices. Results: Mean central corneal thickness value was 522.58 ± 45.142 µm with topography, 520.93 ± 43.422 µm with autorefractometry and 531.13 ± 45.333 µm with ultrasonic pachymetry. The mean central corneal thickness values obtained by ultrasonic pachymetry were significantly higher than the mean central corneal thickness values obtained by topography and autorefractometry (p=0.01). In the Spearman correlation analysis between the methods, a strong positive correlation was found between all methods in pairs. Conclusion: Central corneal thickness measurements may vary depending on the model of the devices and the difference of applicators. In our study, central corneal thickness values were higher in ultrasonic pachymetry measurements. Although there is a statistically significant difference between topography and autorefractometry and ultrasound pachymetry, there is a strong positive correlation in correlation analysis.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/367781
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5397
ISSN: 1300-4786
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

8
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.