Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5404
Title: Siklopleji Sonrası Uygulanan Topikal Pilokarpin Hidroklorürün Ön Segment Parametreleri Üzerine Etkisi
Other Titles: The Effect of Topical Pilocarpine Hydrochloride on the Anterior Segment Parameters After Cycloplegia
Authors: Özülken, Kemal
Yüksel, Erdem
Kızıltoprak, Hasan
Issue Date: 2019
Abstract: Amaç: Siklopleji sonrası uygulanan %2'lik pilokarpin hidroklorür (PH) göz damlasının ön segment parametrelerine olan etkisinin değerlendirilmesi. Gereç ve Yöntem: Çalışmaya 19-51 yaş aralığındaki 32 sağlıklı yetişkin dahil edildi. AllegroTopolyzer (Alcon Laboratories, Inc., Fort Worth, Texas) görüntüleme sistemi ile her iki göz tarandıktan sonra fundus muayenesi için her iki göze birer damla %1'lik siklopentolat hidroklorür (sikloplejin) damlatıldı. Sikloplejinin etkisini nötralize etmek için PH damlatıldı ve damladan 1 saat sonra Topolyzer ölçümü tekrarlandı. PH damlatılması öncesi ve sonrası; göz içi basıncı, düz ve dik keratometri değerleri (K1ve K2), astigmatizma değeri ve aksı, Q değeri, pupil çapı ve pupil apeks x ve y eksenlerindeki değerler karşılaştırıldı. Bulgular: Katılımcıların yaş ortalaması 28.40±7,58 olup 18'i erkek 14'ü kadındı. PH damlatılmasından 1 saat sonra, her iki gözde ortalama göz içi basıncı değerleri dilatasyon öncesi ölçülen değerlere göre 2,6 mmHg daha düşük, pupil çapı ise ortalama 1 mm daha büyük olarak ölçüldü. Bu değerler istatistiksel olarak anlamlıydı (p<0.001). Diğer parametrelerde kaydedilen değişim istatistiksel olarak anlamlı değildi. Sonuç: Siklopleji sonrası uygulanan pilokarpin damlanın ön segment parametreleri üzerine pupil çapı ve göz içi basıncı dışında istatistiksel olarak anlamlı bir etkisi bulunmamaktadır. Siklopleji etkisi altında olan gözlerde ön segment cerrahisi planlanması durumunda pilokarpin damla kullanılarak siklopleji etkisi nötralize edilebilir.
Purpose: To evaluate of the effect of 2% pilocarpine hydrochloride (PH) eye drops on anterior segment parameters after cycloplegia. Materials and Methods: Thirty-two healthy adults aged between 19 and 51 years were included in the current study. Both eye measurements were taken with the Allegro Topolyzer (WaveLight Inc.) imaging system, and then a drop of 1% cyclopentolate was instilled on both eyes for preoperative retinal examination and cycloplegic otorefractometry measurement. Subsequently PH was dropped to neutralize the effect of cycloplegia and Topolyzer measurement repeated 1 hour after instillation of PH. Flat and steep keratometry values (K1 ve K2), astigmatism magnitude and axis, Q value, pupil diameter, and pupil apex x and y axis were compared before and after the instillation of PH. Findings: Eighteen patients were male and 14 were female, the average age of the participants was 28.40 ± 7.58 years. After 1 hour of PH instillation, the mean intraocular pressure values in both eyes were measured 2.6 mmHg lower and pupil diameter was measured 1 mm greater compared to initial measurements. These values were statistically signifi cant (p <0.001). The change in other parameters was not signifi cant. Conclusion: There is no statistically signifi cant effect on the anterior segment parameters of pilocarpine drop applied after cycloplegia except for pupil diameter and intraocular pressure. The effect of cycloplegia can be neutralized by using pilocarpine drops in patients scheduled for anterior segment surgery.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/366919
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5404
ISSN: 1305-9173
2717-7157
Appears in Collections:Cerrahi Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Surgical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

106
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.