Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5410
Title: Spatial Analysis of the Effects of Single- and Double-BedLayouts on Patients’ Communication Patterns and Psychological States in Dialysis Centers
Other Titles: Diyaliz Merkezlerinde Tek ve Çift Sıra Yatak Yerleşim Düzenlerinin Hastaların İletişim ve Psikolojik Durumları Üzerine Etkilerinin Mekânsal Analizi
Authors: Yalçın, Meryem
Özdamar, Betül Bilge
Issue Date: 2021
Abstract: The present study was aimed to examine the effect of the interior layouts in dialysis treatment centers (single-bed and double-bed layouts) on patients’ communication and well-being. Spatial design of dialysis centers should be examined with respect to their functionality and effects on patients’ psychological state. The interior bed layout in dialysis centers may influence patients’ communication with other patients and healthcare staff as well as their spatial perception. This study was carried out in three dialysis centers in Ankara, Turkey, that had both single-bed and double-bed layouts in similar interior spatial conditions. Patients were randomly selected from these centers and 119 patients completed the questionnaire. The patients who received treatment in the single-bed layout had a more positive attitude towards the interior atmosphere; however, their interactions with healthcare staff and other patients were less than those who received treatment in the double-bed layout. Bed-row layout in dialysis centers has considerable effects on patients’ communication, interaction with other patients and staff, and spatial perception. The present study thereby, provides insights into the criteria that need to be con-sidered while designing treatment areas.
Bu çalışmada; diyaliz tedavi merkezlerinde tek yatak ve çift sıra yatak düzeni planlamasına göre yapılan iç mekân yerleşim planlarının, hasta ile-tişimi ve algısı üzerindeki etkisinin incelenmesi ve iç mekâna yönelik ilişki değerlerinin saptanması amaçlanmıştır. Diyaliz merkezlerinin mekân tasarımına yönelik işlevsel yaklaşımı ve mekânın kullanıcısı olan hastaların psikolojik durumu üzerindeki etkileri, algısal değerler üzerinden ele alınarak incelenmiştir. Diyaliz merkezlerinde uygulanan yatak düzeni planlamaları; hastaların diğer hastalar ve sağlık personeliyle olan iletişimi ile mekânsal algısını etkileme durum ve düzeyi açısından araştırılmıştır. Araştırma, Ankara’da iç mekân planlamasında hem tek hem de çift sıra yatak düzeni bulunan üç diyaliz merkezinde gerçekleştirilmiştir. Bu merkezlerden hizmet alan hastalar rastgele seçilmiş ve 119 hasta üzerinde anket çalışması yapılmıştır. Değerlendirmede; tek yataklı düzende tedavi gören hastaların, çift yataklı düzende tedavi gören hastalara göre iç mekân atmosfer algısı açısından daha olumlu, ancak sağlık personeli ve diğer hastalar ile etkileşimleri açısından daha olumsuz bir algıya sahip oldukları ortaya çıkmıştır. Elde edilen veriler doğrultusunda; diyaliz merkezleri iç mekân planlamasında yer alan yatak düzenlerinin, hastaların iletişimi ile diğer hastalar ve sağlık personeliyle olan etkileşimleri açısından, kullanıcıların mekân algısı üzerinde önemli etkilerinin olduğu ortaya konmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/424414
https://doi.org10.14744/MEGARON.2021.50465
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5410
ISSN: 1305-5798
1309-6915
Appears in Collections:İç Mimarlık ve Çevre Tasarımı Bölümü / Department of Interior Architecture and Environmental Design
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

68
checked on Mar 27, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.