Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5428
Title: The Ottoman Travellers' Perceptions of the Far East in the Early Twentieth Century
Other Titles: Yirminci Yüzyıl Başlarında Osmanlı Seyyahlarının Uzakdoğu'ya İlişkin Algılamaları
Authors: Palabıyık, Mustafa Serdar
Issue Date: 2013
Abstract: Osmanlı İmparatorluğu'nun Uzak Doğu'ya yönelik ilgisi son dönemde tarih ve uluslararası ilişkiler disiplinlerinin literatü- ründe incelenmeye başlanmıştır. Bu makale ise bu literatürün henüz yeterince incelenmediği kaynaklara, yani Osmanlı seyyahlarının yazdığı seyahatnamelere odaklanarak yirminci yüz- yıl başlarında Osmanlıların Uzak Doğu algısını incelemeyi amaçlamaktadır. Uzak Doğu'yu gören Osmanlı seyyahları bu bölgenin halkları arasında gelişmişlik düzeyleri çerçevesinde bir sınıflandırmaya gitmiş, Japonlar, Koreliler ve Çinlileri ka- rakter ve fizyonomilerine göre farklı değerlendirmişlerdir. Ayrıca Uzak Doğu'daki sömürgeci rekabetin şiddetini canlı bir biçimde tasvir etmişler ve özellikle misyonerlik faaliyetlerini şiddetle eleştirmişlerdir. Son olarak, Uzak Doğu halkları ile bir İttih?d-ı Şark (Doğu Birliği) kurma projeleri bu seyahat- namelerde yer almıştır. Bu sayede Osmanlı kimliğinin Os- manlılık, Müslümanlık ve Türklük boyutlarına bir de "Doğululuk" boyutu eklenmiştir. Böylece bir taraftan ırksal takso- nomi, diğer taraftan da sömürgecilik karşıtı düşünce tarzı ve Osmanlı kimliğinin Doğulu boyutunun vurgulanması bu se- yahatnameleri Osmanlıların dış dünyayı algılamaları açısından önemli kaynaklar haline getirmektedir.
The Ottoman interest towards the Far East has recently begunto be examined in the literature of the disciplines of historyand international relations. This article focuses on the relatively under-researched sources, namely the Ottoman travelogueson the Far East in order to analyze the Ottoman perception ofthis particular region. The Ottoman travellers to the Far Eastclassified local people with regard to their level of development, and they perceived the Japanese, the Chinese and theKoreans differently in terms of their physiognomy and characteristics. Moreover, they vividly described the intense colonialrivalry over the Far East and especially criticized the missionary activities in the region. Finally, the projects for establishing a "unity of the East" were mentioned in these travelogues.These projects resulted in the emergence of "Eastern-ness" asa component of Ottoman identity besides its Ottoman, Turkish and Islamic dimensions. Therefore, racial taxonomy, anticolonial mode of thinking and the emphasis on the Easterndimension of Ottoman identity make these travelogues extremely important sources for understanding the Ottomanperceptions of the external world
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/203064
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5428
ISSN: 1301-0549
Appears in Collections:Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

WEB OF SCIENCETM
Citations

1
checked on Feb 4, 2023

Page view(s)

42
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.