Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5460
Title: TÜRKİYE’DEKİ ÜNİVERSİTELERİN KADIN ARAŞTIRMALARI MERKEZLERİ PROFİLİ ARAŞTIRMASI
Other Titles: THE PROFILE RESEARCH OF UNIVERSITY WOMEN’S STUDIES CENTERS IN TURKEY
Authors: Savaş, Gökhan
Ertan, Senem
Yol, Fatma
Keywords: İletişim
Eğitim, Eğitim Araştırmaları
Sosyal Çalışma
Issue Date: 2018
Abstract: Akademide kadın çalışmaları birimleri dünya’da ilk defa, 1995 Pekin Deklarasyonu ile teşvik edilmeye başlanmıştır. Bu birimlerin Türkiye’de desteklenmeye başlanması 2000’li yıllarda hız kazanmış ve 2018 yılı Şubat ayı itibariyle 85 Üniversite’de kadın araştırmaları merkezi kurulmuştur. Kuruluş amaçları zaman zaman farklı olan bu üniversite araştırma merkezlerinin, etkinlikleri, imkânları, faaliyet alanları gibi konularda hâlihazırdaki durumlarını kendi gözlerinden inceleyen bir çalışma bulunmamaktadır. Bu çalışma literatürdeki bu boşluğu doldurarak Türkiye’de üniversitelerde yer alan kadın araştırmaları merkezlerinin genel profillerini ortaya koymayı amaçlamaktadır. Uygulamalı nicel araştırma yöntemleri kullanılan bu çalışmada, üniversite kadın araştırmaları merkez müdürlerinin çalışma alanları ile merkezlerin etkinlikleri, sağlanan imkânlar, verdikleri eğitim programları, merkezlerin sorunları ve çözüm önerileri gibi bilgiler sorgulanmıştır. 22 sorudan oluşan bir anket formu e-posta aracılığı ile Türkiye’deki 85 kadın araştırmaları merkezine gönderilmiş ve bu merkezlerden 57’si araştırmaya katılmıştır. Bu araştırmanın temel sonuçlarından birisi, kadın araştırmaları merkezlerinin yürütücülerinin önemli bir kısmının kadın ve toplumsal cinsiyet alanlarında uzman olmadığıdır. Ayrıca, merkezlerin birçoğu yeterince aktif değildir ve aktif olanların etkinlik alanları ise sadece konferans, farkındalık yaratmaya yönelik seminer ve sosyal kültürel etkinlikler düzenleme gibi alanlardadır. Merkezlerin küçük bir kısmı ise lisansüstü eğitim programları ve diğer eğitim faaliyetleri ile akademik ve akademik olmayan projelere imza atmaktadırlar. Bunun yanında, kadın araştırmaları merkezlerinin büyük çoğunluğunun finansal sıkıntılar yaşamaktadırlar.
Establishment of women's studies units in the academia was encouraged first time in the world with the 1995 Beijing Declaration. Those units started to be supported in Turkey particularly after the 2000s and as of February 2018, 85 universities have established women's studies centers. There are no studies examining the current status of these university research centers on issues such as activities, facilities and operations, from their own perspective. This study aims to fill this gap in the literature in Turkey by revealing the overall profile of the women's research centers of universities. In this study using applied quantitative research methods, the research areas of university women research centers’ directors, center’s activities, opportunities, education programs, problems and possible solutions were investigated. A questionnaire consisting of 22 questions was sent to 85 women's studies center in Turkey via e-mail and 57 of these centers participated in the study. One of the main conclusions of this study is that a significant number of the women studies centers's directors are not experts in the fields of women and gender studies. In addition, many of the centers are not active enough and the main activity areas only include conferences, seminars for raising awareness and organizing social cultural events. A small portion of the centers carries out academic and non-academic projects as well as graduate education programs and other educational activities. Besides, the majority of women's studies centers experience financial difficulties.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/312820
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5460
ISSN: 1304-0278
1304-0278
Appears in Collections:Siyaset Bilimi ve Uluslararası İlişkiler Bölümü / Department of Political Science and International Relations
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

22
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.