Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5480
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorÖzsoy, Vedat-
dc.contributor.authorMamur, Nuray-
dc.contributor.authorSarıbaş, Sevcan-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:44Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:44Z-
dc.date.issued2020en_US
dc.identifier.issn2146-0655-
dc.identifier.issn2148-239X-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/363189-
dc.identifier.urihttps://doi.org10.14527/pegegog.2020.025-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5480-
dc.description.abstractThe objective of this research is to evaluate the process and school applicability of teacher training program designed and applied on Visual Culture Theory in visual arts courses in line with opinions of project participant teachers. In this research, we used the “holistic multi-stage” sampling since we examined visual culture studies in visual arts courses in line with the opinions of classroom teachers and visual arts teachers. The study group in this research consisted of a total of 508 teachers who participated in the teacher training workshop organized under TÜBİTAK 4005 Science and Society Innovative Education Practices. We collected data using participant diaries and focus group interviews. The data were analyzed by content analysis and presented under five main themes formed by visual culture theory; “Learning Experiences”, “Inquiries”, “Concerns”, “Needs” and “New Ideas for Learning and Teaching”. Suggestions were presented on extending pre-service and in-service training programs to teach new approaches such as visual culture theory in art education and on increasing number of practices involving student-teacher and parent interaction taking such approaches in the scope of lifelong learning.en_US
dc.description.abstractBu araştırmanın amacı, görsel sanatlar derslerinde Görsel Kültür Kuramına yönelik tasarlanan ve uygulanan öğretmen eğitimi programının sürecini ve okullarda uygulanabilirliğini projeye katılan öğretmen görüşleri doğrultusunda değerlendirmektir. Araştırmada görsel sanatlar derslerinde görsel kültür çalışmaları sınıf ve görsel sanatlar öğretmenlerinin görüşleri doğrultusunda irdelendiği için “bütüncül çoklu durum” deseninden yararlanılmıştır. Araştırmanın çalışma grubunu, TÜBİTAK 4005 Bilim ve Toplum Yenilikçi Eğitim Uygulamaları kapsamında gerçekleşen öğretmen eğitimi çalıştayına katılan toplam 508 öğretmen oluşturmuştur. Veriler katılımcı günlükleri ve odak grup görüşmeleri ile toplanmıştır. Araştırmanın verileri içerik analizi yöntemiyle çözümlenmiş ve görsel kültür kuramının oluşturduğu; “Öğrenme Deneyimleri”, “Sorgulamalar”, “Endişeler”, “İhtiyaçlar” ve “Öğrenme ve öğretmeye dönük yeni fikirler” şeklinde beş ana temada sunulmuştur. Çalışmada görsel kültür kuramı gibi sanat eğitimindeki yeni yaklaşımların öğretimine ilişkin hizmet öncesi ve hizmet içi eğitimlerinin yaygınlaştırılması ve bu yaklaşımların yaşam boyu öğrenme kapsamına alınıp öğrenci-öğretmen ve veli etkileşiminin yer aldığı uygulamaların artırılması kapsamında öneriler sunulmuştur.en_US
dc.language.isoenen_US
dc.relation.ispartofPegem Eğitim ve Öğretim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.titleUse of Visual Culture in Visual Arts Courses: Opinions of Participating Teachers After TUBITAK-4005 Projecten_US
dc.title.alternativeGörsel Sanatlar Derslerinde Görsel Kültürün Kullanımı: TÜBİTAK-4005 Projesi Sonrası Katılımcı Öğretmenlerin Görüşlerien_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentFaculties, Faculty of Fine Arts Design and Architecture, Department of Art and Designen_US
dc.departmentFakülteler, Güzel Sanatlar Tasarım ve Mimarlık Fakültesi, Sanat ve Tasarım Bölümütr_TR
dc.identifier.volume10en_US
dc.identifier.issue3en_US
dc.identifier.startpage767en_US
dc.identifier.endpage808en_US
dc.identifier.wosWOS:000559817500006en_US
dc.identifier.scopus2-s2.0-85089483582en_US
dc.institutionauthorÖzsoy, Vedat-
dc.identifier.doi10.14527/pegegog.2020.025-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid363189en_US
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.cerifentitytypePublications-
item.grantfulltextnone-
item.fulltextNo Fulltext-
item.openairetypeArticle-
item.languageiso639-1en-
crisitem.author.dept06.02. Department of Art and Design-
Appears in Collections:Sanat ve Tasarım Bölümü / Department of Art & Design
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection
Show simple item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

1
checked on May 27, 2023

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on May 28, 2023

Page view(s)

68
checked on May 29, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.