Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5483
Full metadata record
DC FieldValueLanguage
dc.contributor.authorGüzelbayram, Şebnem-
dc.date.accessioned2021-09-11T14:39:45Z-
dc.date.available2021-09-11T14:39:45Z-
dc.date.issued2013en_US
dc.identifier.issn2146-5959-
dc.identifier.issn2146-5967-
dc.identifier.urihttps://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/161870-
dc.identifier.urihttps://hdl.handle.net/20.500.11851/5483-
dc.description.abstractBu çalışma, vakıf üniversitelerinde görev yapan okutmanların örgütsel bağlılık düzeylerini ve bu düzeyin yaş, cinsiyet, mesleki kıdem, ek iş yapma durumu ve lisansüstü eğitim alma gibi değişkenlere göre ne derece farklılaştığını ortaya çıkarmak amacıyla yürütülmüştür. Araştırmanın çalışma grubunu Ankara, İstanbul ve İzmir illerinde bulunan vakıf üniversitelerinde görev yapan tüm okutmanlardan, yöneticilerinin onayından sonra anketi doldurmayı gönüllü olarak kabul eden 118 okutman oluşturmaktadır. Verilerin toplanması amacıyla öncelikle literatür taraması yapılmış ve benzer çalışmalar incelenmiştir. Bu taramadan sonra araştırmada Balay’ın geliştirmiş olduğu ‘Örgütsel Bağlılık Ölçeği’ araştırmaya uyarlanarak kullanılmıştır. Araştırmanın sonucunda okutmanların okulda bulunmaktan hoşnut oldukları ve okulun koyduğu kurallara gerekli olduklarına inandıkları için uydukları görülmüştür. Benzer şekilde, okul yöneticilerinin okutmanların bağlılıklarını arttırmak için yaptıkları çeşitli uygulama ve çabalardan memnundurlar. Fakat okutmanlar başka bir yerde çalışma olanağı buldukları takdirde birikimlerini dikkate almaksızın bu olanağı değerlendirebilir. Okutmanlar, işlerini mecburiyetlerinin dışında ek çaba ve özveriyle yaptıklarını ve okullarının eğitim öğretim etkinlikleri açısından uygun bir ortam sağlamasına rağmen kendilerine sunulan mesleki gelişim imkânlarının yeterli olmadığı fikrindedirler. Bu sebeplerle, okutmanlar okulda gösterdikleri performansın her zaman en iyi düzeyde ve okullarının olabilecek en iyi yapıda olmadığını düşünmekte ve okullarına karşı yapılan eleştiriler, değer ve öncelikler gibi konularda kendilerini okuldan ayrı hissedebilmektedirler. Tüm bu yargılar birleştiğinde okutmanların okulun geleceği ve başarısı için kaygı duydukları ve kendilerinden beklenenin ötesinde çaba gösterdiklerini düşündükleri söylenebilir. Okutmanların örgütsel bağlılık düzeyleri yaş, mesleki kıdem, ek iş yapma ve lisansüstü eğitim alma durumlarına göre anlamlı derecede farklılaşmamaktadır. Fakat erkek okutmanların örgütsel bağlılık düzeyleri, kadın okutmanların örgütsel bağlılık düzeyinden anlamlı derecede fazla çıkmıştır.en_US
dc.description.abstractThis research was carried on to reveal the organizational commitment levels and how these levels change with the factors such as age, sex, length of service, salary, having postgraduate education and additional work of the instructors working at foundation universities. Study group of the resarch consists of 118 instructors who volunteered to fill in the questionnaire after obtaining permission from the administratives of the foundation universities in Ankara, İstanbul and İzmir. To obtain the data, Literature search was initially conducted and similar studies were examined. ‘Organizational Commitment Questionnaire’ developed by Balay was used adaptating to this study. At the end of the study it was seen that the instructors were pleased to be present at their schools and they obeyed the rules stipulated by the administration because they believed in the necessity of them. Similarly, they were happy with the implementations and activities the management applies to make them more committed. However, if the instructors find a chance to work in a different organization, they will use the opportuniy without considering their experience. Instructors think that, beside their obligations they work with extra effort and devotion but although they are provided with the suitable educational environment, they still think that they are offered insufficent career development possibilities. Therefore, they believe that they always have the optimum performance at school and the structure of their school is not in the best possible way and they may feel indifferent to matters such as value, priorities and criticism against their institution. When all these judgments are taken into consideration, it can be said that instructors are concerned about the future and success of their institution and they think they endeavour more than they are expected. The organizational commitment levels of instructors do not differ meaningfully with age, length of service, salary, postgraduate education and additional work. However, organizational commitment levels of male instructors are meaningfully higher than those of females.en_US
dc.language.isotren_US
dc.relation.ispartofYükseköğretim ve Bilim Dergisien_US
dc.rightsinfo:eu-repo/semantics/openAccessen_US
dc.subjectEğitim, Eğitim Araştırmalarıen_US
dc.titleVakıf üniversitelerinde çalışan okutmanların örgütsel bağlılık düzeylerinin belirlenmesien_US
dc.title.alternativeIdentification of organizational commitment level of instructors working at foundation universitiesen_US
dc.typeArticleen_US
dc.departmentRectorate, Department of Foreign Languagesen_US
dc.identifier.volume3en_US
dc.identifier.issue1en_US
dc.identifier.startpage57en_US
dc.identifier.endpage64en_US
dc.institutionauthorGüzelbayram, Şebnem-
dc.relation.publicationcategoryMakale - Ulusal Hakemli Dergi - Kurum Öğretim Elemanıen_US
dc.identifier.trdizinid161870en_US
item.cerifentitytypePublications-
item.languageiso639-1tr-
item.grantfulltextnone-
item.openairetypeArticle-
item.openairecristypehttp://purl.org/coar/resource_type/c_18cf-
item.fulltextNo Fulltext-
Appears in Collections:TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
Yabancı Diller Bölümü / Department of Foreign Languages
Show simple item recordCORE Recommender

Page view(s)

138
checked on Sep 25, 2023

Google ScholarTM

Check

Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.