Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/5485
Title: Verimlilik yönetiminde ölçme ve teşhis: Bir kobi uygulaması
Other Titles: Measurement and diagnosıs in productivity management in manufacturıng smes: A case study
Authors: Demirtaş, Umut
Tokat, Ekin
Keywords: İş
İşletme Finans
İşletme
Issue Date: 2012
Abstract: İşletmelerde rekabet gücünün uzun vadede korunması ve artırılmasının, verimlilik yönetiminin uygulanmasıyla mümkün olacağı değerlendirilmektedir. Bununla birlikte, küçük ve orta ölçekli işletmelerde verimlilik yönetiminin gereğince uygulandığını söylemek güçtür. Bu çalışmada, küçük ölçekli bir imalat sanayi işletmesinde verimlilik yönetiminin birbirini tamamlayan adımları olan ölçme ve teşhis çalışma- ları gerçekleştirilmiştir. İşletmede gerçekleştirilen verimlilik ölçme çalışmalarının sonuçları kısmen küresel kriz sonucu hammadde fiyatları ve döviz kurlarındaki dalgalanmalara bağlı görülürken, dışsal etkilerin hesap dışında bırakıldığı ayrıntılı göstergeler içsel sorunların da varlığını işaret etmiştir. Teşhis çalışmalarıyla bu içsel sorunların insan kaynakları ve pazarlama yönetimi alanında yoğunlaştığı saptanmıştır. Kurumsallaşmanın eşiğinde, üretim odaklı bir aile şirketi olduğu görülen işletmenin, örgüt yapısını gözden geçirmesi ve pazarlama ve insan kaynakları iş- levlerini profesyonel yöneticiler eliyle güçlendirmesi önerilmiştir.
Productivity management is considered to be the key element for enterprises to sustain and increase their competitiveness level. However, it is difficult to state that small and medium enterprises (SMEs) put ample effort on productivity manage- ment. This study implements the complementary steps of productivity manage- ment; namely productivity measurement and diagnosing productivity problems in a small manufacturing enterprise. Results of productivity measurement analy- sis can be partially interpreted as outcomes of the global financial crisis such as high volatility in raw material prices and exchange rates. Measures that exclude external effects indicate the presence of internal productivity problems as well. The diagnosis analysis shows that production management is the core competency of the enterprise which is a production oriented, family business on the edge of institutionalization. Internal problems are found to be concentrated on the human resources and marketing management. It is suggested that the enterprise should conduct a reorganization plan and improve the human resources and marketing management functions preferably by employing non-family member profession- als for the management level.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/158152
https://hdl.handle.net/20.500.11851/5485
ISSN: 1013-1388
Appears in Collections:İşletme Bölümü / Department of Management
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

38
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.