Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/718
Title: High serum YKL-40 level is associated with poor prognosis in patients with lung cancer
Other Titles: Yüksek serum YKL-40 düzeyi akciğer kanserinde kötü prognozla ilişkilidir
Authors: Akın Kabalak, Pınar
Çiledağ, Aydın
Demir, Nalan
Çelik, Gökhan
Yüksel, Cabir
Köycü, Gözde
Gökmen Öztuna, Derya
Rad, Abbas Yousefi
Kaya, Akın
Kutlay, Hakan
Numanoğlu, Numan
Savaş, İsmail
182480
Keywords: Lung cancer
chronic obstructive pulmonary disease
prognosis
YKL-40
Akciğer kanseri
Kronik obstrüktif
akciğer hastalığı (KOAH)
Prognoz
Issue Date: 22-Oct-2018
Publisher: Tu¨rk Tu¨berku¨loz ve Toraks Dernegˆi
Source: Çiledağ, A., Akın, P. K., Çelik, G., Demir, N., Yüksel, C., Köycü, G., ... & Savaş, İ. (2018). High serum YKL-40 level is associated with poor prognosis in patients with lung cancer. Tüberkuloz ve Toraks, 66(4), 273-279.
Abstract: High serum YKL-40 level is associated with poor prognosis in patients with lung cancer Introduction: YKL-40 is a glycoprotein that plays role in inflammation and malignant processes. High serum YKL-40 levels are associated with short survive in cancer and chronic obstructive pulmonary disease (COPD) is another reason to increase its’ level. However, limited knowledges are known in YKL-40 along with lung cancer and COPD. Materials and Methods: One hundred patients were involved to study with lung cancer (84 men, 16 women, and median age 62). Results were compared with 30 healthy volunteers. Thirteen patients were small cell lung cancer (SCLC), 87 patients were nonsmall cell lung cancer (NSCLC). 62% of patients were inoperable. results: Median YKL-40 level was 222.7 ± 114.1 ng/mL in patients and was 144.5 ± 105.7 ng/mL in controls (p< 0.001). Stage, tumour size, lymph node involvement and distant metastasis weren’t associated with serum YKL-40 level. Above all cut-off values (133.159 and 162 ng/mL) survival was shorter (p> 0.05). Patients with COPD had worse survive above all cut-off values (p< 0.05), especially according to 133 ng/mL (p= 0.01). Conclusion: YKL-40 level is useful in lung cancer however it’s not related to cell type and prognosis. It is associated with poor prognosis in lung cancer patients with COPD.
Yüksek serum YKL-40 düzeyi akciğer kanserinde kötü prognozla ilişkilidir Giriş: YKL-4 inflamasyon ve malign süreçlerde rol oynayan bir glikoproteindir. Yüksek YKL-40 düzeyi inflamasyonda görüldüğü gibi kanserde kısa yaşam beklentisiyle ilişkilidir. Akciğer kanseri ve kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH)’nın serum YKL-40 düzeyi ile ilişkisinin birlikte incelendiği yayın sayısı kısıtlıdır. Materyal ve Metod: Çalışmaya 84 erkek ve 16 kadın olmak üzere 100 hasta dahil edildi. Yaş ortalaması 62 idi. Sonuçlar 30 sağlıklı gönüllü ile karşılaştırıldı. Hastalardan 13 tanesi küçük hücreli akciğer kanseri (KHAK) 87 küçük hücre dışı akciğer kanseri (KHDAK) tanısı aldı. Yüz hastanın 42’sinde KOAH eşlik ediyordu. bulgular: Hasta grupta ortalama YKL-40 düzeyi 229 ± 110.7 ng/mL iken kontrol grubunda 114.5 ± 105.7 ng/mL saptandı (p< 0.001). Evre, tümör çapı, nodal infiltrasyon ve uzak metastazla YKL-40 düzeyi arasında ilişki saptanmadı. Tüm eşik değerler üzerinde (133.159 ve 162 ng/mL) yaşam süresi daha kısa bulundu (p> 0.05). Özellikle 133 ng/mL‘ye göre KOAH tanılı 42 hastada KOAH olmayanlara göre yaşam süresi anlamlı derecede daha kısaydı (p= 0.01). sonuç: YKL-40 akciğer kanserinde yararlı bir belirteç ancak hücre tipi ve yaşam süresiyle ilişkisiz. KOAH’ın eşlik ettiği akciğer kanserli hastalarda ise yüksek serum düzeyleri kötü prognozla ilişkili bulunmuştur.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/300536
https://hdl.handle.net/20.500.11851/718
http://www.tuberktoraks.org/journal_issue_view.aspx
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
PubMed İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / PubMed Indexed Publications Collection
Scopus İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / Scopus Indexed Publications Collection
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection
WoS İndeksli Yayınlar Koleksiyonu / WoS Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

SCOPUSTM   
Citations

3
checked on Sep 23, 2022

WEB OF SCIENCETM
Citations

3
checked on Sep 24, 2022

Page view(s)

48
checked on Dec 26, 2022

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.