Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/7968
Title: Towards a dialogic perspective for urban voids: An assesment of the diploma studio
Other Titles: Kentsel boşluklara diyalojik bir bakış açısı: Diploma stüdyosu değerlendirmesi
Authors: Çağlar, Tayyibe Nur
Öztoprak, Zelal
Yaşar, Elif Ceren
Keywords: Mimarlık
Architecture
Kentsel boşluk
Kentsel deneyim
Diyaloji
Karnaval
Dış-dilsellik
Strateji
Stüdyo projeleri
Urban void
Urban experience
Dialogy
Carnival
Heteroglossia
Studio projects
Strategies
Issue Date: 2021
Publisher: TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi
Source: Yaşar, Elif Ceren. (2021). Towards a dialogic perspective for urban voids: An assesment of the diploma studio. (Yayınlanmamış Yüksek Lisans Tezi). TOBB Ekonomi ve Teknoloji Üniversitesi, Fen Bilimleri Enstitüsü, Mimarlık Ana Bilim Dalı
Abstract: Kentsel boşluklar, kentteki gelişimin yapı taşı ve değişimin zeminidir; bu nedenle bu boşlukların tasarım süreçleri derinlemesine düşünülmelidir. Bu boşluklar mevcut kentsel doku ile dinamik ilişkilere sahip mekanlar yaratma potansiyeline sahiptir. Bu çalışma, kentsel boşlukların potansiyellerini ve bu boşluklara dair yaklaşımları ele almaktadır. Bu bağlamda Ankara'daki askeri alanlar ve bu alanların kent dışına taşınması ve dönüşümü tartışılmıştır. Askeri alanların taşınması ile oluşan boşluklar, bu alanların sahip olduğu potansiyeli kullanmak için bir fırsat doğurmaktadır. Bu tez kapsamında kentsel boşlukların potansiyeli, Mikhail Bakhtin'in 'diyaloji', 'karnaval' ve 'dış-dilsellik' terimlerinin kavramsal çerçevesi ile incelenmektedir. Bakhtinci bakış açısı, kentsel boşlukların karnavalesk durumunun hâkim olduğu; heteroglot ve diyalojik bir perspektif ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır. Kentsel boşlukları bu bakış açısıyla tasarlamak bu alanların potansiyelini ortaya çıkaracak ve kentle bütünleşmesini sağlayacaktır. Bu çalışmada bahsedilen bakış açısının etraflıca tartışılması için Richard Sennet'in 'restorasyon', 'iyileştirme', 'yenileme' stratejileri kullanılmıştır. 2016-2017 eğitim-öğretim yılı bahar döneminde TOBB Üniversitesi Diploma Stüdyosu'nda Ankara'daki askeri alanların kent dışına taşınmasıyla geride bıraktıkları alanlar ele alınmıştır. Bu araştırmada geliştirilen bakış açısı diploma stüdyosu çıktıları üzerinden tartışılmıştır. Birçok kısıttan bağımsız olarak yenilikçi, özgür ve özgün tasarımlar üretilen bir araştırma ortamı sunan diploma stüdyosunun çıktılarının tartışılması önemlidir. Bu bağlamda, diyalojik yapısı ile diploma stüdyosu ve burada geliştirilen tasarımlar kentsel boşlukların potansiyelini ortaya koymak açısından önem kazanmaktadır.
Urban voids are the cornerstone for urban development and the grounds for change; therefore, their design process should be considered thoroughly. They may create spaces that have a dynamic relationship with the existing urban fabric. This study addresses the potentials of urban voids in the city and approaches to the urban voids and new perspectives and strategies over the relocation of military areas. The emerging voids from this relocation can be an opportunity to use the potentials of voids from different perspectives. A dialogical perspective with the changing contexts can be a tool for today's conditions or can give the ability to manage these voids. The scope of this paper is to scrutinize the potential of urban voids with the conceptual framework of Mikhail Bakhtin's theories of 'dialogy', 'carnival', and 'heteroglossia'. The Bakhtinian point of view aims to reveal a heteroglot and a dialogical perspective dominated by the carnavalesk state of urban voids. In line with this purpose, this paper aims to a Bakhtinian perspective to urban voids. The importance of repairing the urban landscape to be examined within the thesis's scope is based on dialogical thinking. Sennet's strategies and approach to the Bakhtinian perspective are essential to restore the urban landscape for Ankara. For this thesis, the diploma studio outputs are suggested to take the discussion further and examined through the specific strategies. The students experimented with ways of approaching the transformation of military areas in Ankara. It is proposed that the diploma studios' productions significantly contribute to repairing the urban landscape; because of the diploma studio's dialogic nature.
Description: YÖK Tez No: 673135
URI: https://tez.yok.gov.tr/UlusalTezMerkezi/TezGoster?key=8tbPippmWV_b-Irrn9YEAu6bSza1DC2Pf-bRmGmLu5MeFnllvxvfkXzViG1OA3Na
https://hdl.handle.net/20.500.11851/7968
Appears in Collections:Mimarlık Yüksek Lisans Tezleri / Architecture Master Theses

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

108
checked on Aug 8, 2022

Google ScholarTM

Check


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.