Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8207
Title: Genç Kadınlarda İnvaziv Meme Kanseri Histopatolojik Özellikleri ve Hormon Reseptörleri
Other Titles: Invasıve Breast Cancer Histopathological Properties and Hormone Receptors In Young Women
Authors: Çelepli, Pınar
Çelepli, Salih
Bigat, İrem
Hücümenoğlu, Sema
Issue Date: 2021
Abstract: Amaç:Meme kanseri, özellikle ileri yaş kadınlarda yaygındır. Genç kadınlarda da kansere bağlı ölümlerin önde gelen nedenleri arasındadır. Genç kadınlarda survey daha kısa olup, medikal tedaviyecevap daha düşük olmaktadır, nedeni bu hasta grubunda görülen kanser olgularının diğer yaşgruplarında görülenlerden farklı olarak kanser hücrelerinde izlenen hormon reseptörlerindekifarklılıklar olarak düşünülmektedir. Çalışmamızdaki amaç 40 yaş altı kadınlarda meme kanserinin klinik, histopatolojik özellikleri, ve hormon reseptörleri değerlendirip, bu yaştaki hastalarauygulanacak medikal tedavilerde farklı yöntemler geliştirilmesi için veri setleri oluşturmaktır.Gereç ve Yöntemler:Hastanemiz patoloji kliniğinde tanı almış 40 yaş altı 72 invaziv meme karsinom vakası; lokalizasyon, tümör büyüklüğü, histolojik grade, lenf nodu tutulumu, multifokalite/multisentrisite,uzak organ metastazı, hormon reseptör (Östrojen-ER, progesteron-PR) durumu, HER2 ve ki-67proliferasyon belirteçleri retrospektif olarak incelendi.Bulgular:Hastaların yaş ortalaması 35.31 olup, %59.7’si sağ memede lokalizedir. Duktal karsinoma enyaygın histolojik tip olup, olguların %52.8’inde yüksek grade saptandı. Vakaların büyük çoğunluğu ER (%87.5) ve PR (%73.6) pozitif, HER2 (%83.3) negatif bulundu. Ki-67 proliferasyonindeksi %52.8’inde yüksek oranda izlendi.Sonuçlar:Bu bulgularla genç kadınlarda izlenen meme kanseri tümörlerinin daha yüksek histolojik gradeve yüksek proliferasyon indeksine sahip olduğunu göstermektedir. Bu nedenle bu yaş grubundagörülen kanserlerin biyolojik olarak daha agresif seyredeceğini ve prognozun kötü olacağınıgöstermektedir.
Objective: Breast cancer is common, especially in older women. It is also one of the leading causes of cancer-related deaths in young women. Survey in young women is shorter and the response to medical treatment is lower, because cancer cases in this group of patients are considered as differences in hormone receptors in cancer cells, unlike those seen in other age groups. The aim of our study is to evaluate the clinical, histopathological features, and hormone receptors of breast cancer in women under the age of 40, and to create datasets to develop different methods in medical treatments to be applied to patients of this age. Material and Methods: Localization, tumor size, histological grade, lymph node involvement, multifocality/multicentricity, distant organ metastasis, hormone receptor (Estrogen-ER, progesterone-PR) status, HER2 and ki-67 proliferation markers were retrospectively analyzed in 72 invasive breast carcinoma cases under the age of 40 diagnosed in the pathology clinic of our hospital. Results: The average age of the patients is 35.31 and 59.7 % of them are localized in the right breast. Ductal carcinoma is the most common histological type, and high grade was detected in 52.8 % of cases. The majority of cases were ER (87.5%) and PR (73.6 %) positive, HER2 (83.3 %) negative. Ki-67 proliferation index was observed at a high rate in 52.8 %. Conclusion: These findings show that breast cancer tumors observed in young women have higher histological grade and high proliferation index. Therefore, it shows that cancers seen in this age group will progress more biologically and the prognosis will be poor.
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/450582
https://doi.org/10.53394/akd.979405
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8207
ISSN: 1300-1779
2687-2781
Appears in Collections:Biyomedikal Mühendisliği Bölümü / Department of Biomedical Engineering
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

140
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.