Please use this identifier to cite or link to this item: https://hdl.handle.net/20.500.11851/8249
Title: Diagnostic Use of Interleukin-33 Levels in Patients with Acute Cholangitis Requiring Early or Emergency Biliary Drainage
Other Titles: İnterlökin-33 Düzeylerinin Erken veya Acil Safra Drenajı Gerektiren Akut Kolanjitli Hastalarda Tanısal Kullanımı
Authors: Gökbulut, Volkan
Ödemiş, Bülent
Kalkan, İsmail Hakkı
Kaplan, Mustafa
Arı, Derya
Yalınkılıç, Zeki Mesut
Tenlik, İlyas
Issue Date: 2021
Abstract: Objective: Treatment of cholangitis is life-saving in patients with severe acute cholangitis (AC).We aimed to investigate usefulness of interleukin-33 (IL-33) to discriminate need of early or urgentbiliary drainage in patients with acute cholangitis according to Tokyo Guidelines 2018 (TG18) gradingsystem.Material and Methods: The study population consisted of a total of 79 subjects (48 AC and31 healthy controls). Patients with AC were categorized based on TG18, and the IL-33 levels andlaboratory markers were measured.Results: IL-33 level was significantly higher in the AC group (p <0.0001). ROC curve analysis wasperformed to distinguish patients with AC from normal healthy patients and to determine a cutoff value for IL-33. As a result of this analysis, the cut-off value for serum IL-33 was 0.59 pg / mL(sensitivity: 83.3% (95% CI: 69.8-92.5), specificity: 90.3% (95% CI: 74.2-98.0)) and the area under theROC curve (AUC) was found to be 0.902 (p <0.0001; 95% CI: 0.814-0.957). The median IL-33 levelwas significantly higher in patients who needed early/emergency biliary drainage (moderate or severeAC) compared to patients with mild AC (0.79 vs 0.60, p = 0.01).Conclusion: This study showed that IL-33 increased significantly in patients with moderate/severeAC who need immediate biliary drainage.
Amaç: Şiddetli akut kolanjiti (AK) olan hastalarda kolanjit tedavisi hayat kurtarıcı öneme sahiptir. Bu çalışmada akut kolanjitli hastalarda IL-33'ün erken veya acil biliyer drenaj ihtiyacını ayırt etmek için kullanılabilirliğini 2018 Tokyo kılavuzu (TG18) derecelendirme sistemine göre araştırılmasını amaçladık. Gereç ve Yöntemler: Çalışma popülasyonu toplam 79 kişiden oluşmaktaydı (48 AK ve 31 sağlıklı kontrol). Akut kolanjitli hastalar TG18'e göre kategorize edildi ve hastaların IL-33 düzeyleri ve laboratuvar belirteçleri ölçüldü. Bulgular: IL-33 düzeyi AK grubunda anlamlı olarak yüksekti (p <0.0001). Akut kolanjitli hastaları normal sağlıklı hastalardan ayırt edilmesi ve IL-33 için bir cut-off değeri belirlemek için ROC eğrisi analizi yapılmıştır. Bu analiz sonucunda serum IL-33 için cut-off değeri 0.59 pg/mL (duyarlılık:% 83.3 (% 95 CI: 69.8-92.5), özgüllük:% 90.3 (% 95 CI: 74.2-98.0) bulundu ) ve ROC eğrisinin altındaki alan (AUC) ise 0.902 (p <0.0001;% 95 CI: 0.814-0.957) olarak bulunmuştur. Erken/acil biliyer drenaja ihtiyaç duyan (orta veya şiddetli AK) hastalarda, hafif akut kolanjitli hastalara göre ortanca IL-33 düzeyi anlamlı olarak daha yüksek bulunmuştur (0.79 vs 0.60, p = 0.01). Sonuç: Bu çalışmada IL-33'ün acil safra drenajına ihtiyaç duyan orta/şiddetli AK hastalarında önemli ölçüde arttığı gösterilmiştir
URI: https://search.trdizin.gov.tr/yayin/detay/436779
https://doi.org/10.53394/akd.959931
https://hdl.handle.net/20.500.11851/8249
ISSN: 1300-1779
2687-2781
Appears in Collections:Dahili Tıp Bilimleri Bölümü / Department of Internal Medical Sciences
TR Dizin İndeksli Yayınlar / TR Dizin Indexed Publications Collection

Show full item record

CORE Recommender

Page view(s)

96
checked on Mar 20, 2023

Google ScholarTM

Check

Altmetric


Items in GCRIS Repository are protected by copyright, with all rights reserved, unless otherwise indicated.